Грађани

Поновно стицање држављанства Републике Србије

Члан 34. Закона

Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем може поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Уз захтев подносилац прилаже:

а) извод из матичне књиге рођених;
б) решење о отпусту из држављанства Републике Србије (копија);
в) доказ о страном држављанству;
г) потписана изјава;
д) копија документа са фотографијом (пасош);
ђ) доказ о уплаћеној такси.