Грађани

Престанак држављанства Републике Србије одрицањем

Члан 33. Закона

Пунолетни држављанин Републике Србије који је рођен и живи у иностранству, а има страно држављанство може се до навршене 25. године живота одрећи држављанства Републике Србије.

У погледу одрицања од држављанства детета до навршене 18. године живота сходно се примењују одредбе члана 30. овог закона.

Уз изјаву о одрицању подносилац прилаже:

а) извод из матичне књиге рођених;
б) доказ о држављанству Републике Србије:

  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или
  • извод из Матичне књиге југословенских држављана која се водила у Савезном министарству унутрашњих послова, издат у складу са Законом, или
  • извод из матичне књиге рођених у коме је у складу са Законом уписана чињеница о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или
  • пасош Републике Србије.

в) уверење или други доказ о страном држављанству;
г) доказ о пребивалишту у иностранству (лична карта или друга исправа надлежног иностраног органа са адресом пребивалишта у иностранству);
д) доказ о уплаћеној такси.