Грађани

Захтев за пријем странаца у држављанство Републике Србије

Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији, може на свој ЗАХТЕВ примљен у држављанство Републике Србије, под условом:

 • да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност,
 • да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије,
 • да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.

Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

 1. оверену копију одобрења за стално настањење у Републици Србији,
 2. оверену фотокопију личне карте за странце,
 3. потврду - гаранцију надлежног иностраног органа да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије, а у случају да је већ отпуштен из страног држављанства решење о отпусту из страног држављанства,
 4. доказ о уплаћеној такси: тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF).

Странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републике Србији може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за пријем, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

 1. извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци као доказ да је најмање три године у брачној заједници),
 2. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF).

Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност, ако поднесу ЗАХТЕВ за пријем у држављанство, уз који поред горе наведених документа прилажу и:

 1. извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије,
 2. доказ о уплаћеној такси види табелу : тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF).

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.