Грађани

Стицање држављанства пореклом

Члан 7. Закона

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете:

 1. чији су оба родитеља у тренутку његовог рођења држављани Републике Србије;
 2. чији је један родитељ у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а дете је рођено на територији Републике Србије;
 3. рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други је непознат или непознатог држављанства или без држављанства.

Члан 9. Закона

Држављанство Републике Србије пореклом стиче дете:

Чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије као држављанина Републике Србије и ако поднесе захтев за упис детета у евиденцију држављана надлежном органу у Републици Србији. Ако је дете под старатељством, пријаву и захтев подноси старалац.

Дете рођено у иностранству, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако би остало без држављанства чак и ако нису испуњени услови из става 1. овог члана.

Ако је дете старије од 14 година, за стицање држављанства у смислу ст. 1. и 2. овог члана потребна је и његова сагласност.

Члан 10. Закона

Лице старије од 18 година живота рођено у иностранству чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, а други страни држављанин, стиче пореклом држављанство Републике Србије, ако до навршене 23. године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу у Републици Србији, под условом да није стекло држављанство Републике Србије на начин предвиђен чланом 9. став 1. Закона.

Деца рођена у иностранству

У случају кад су оба или један родитељ у тренутку рођења детета држављани Републике Србије, а дете је рођено у иностранству, захтев за упис у матичну књигу рођених где се уједно евидентира и држављанство Републике Србије подноси један родитељ преко ДКП Републике Србије на чијем подручју родитељ који подноси захтев привремено борави.

Захтев се може поднети и матичној служби општине по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, ради уписа у матичну књигу рођених и уједно се евидентира чињеница држављанства Републике Србије.
Ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште, упис се врши по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато, упис се врши по месту рођења једног од родитеља (Закон о матичним књигама Републике Србије).

Уз захтев за упис подносилац прилаже:

а) ако су оба или један родитељ држављани Републике Србије:

 1. оригинал извода из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Париској или Бечкој конвенцији или по билатералном споразуму), уколико извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу дотичне државе он мора бити преведен и примерак оверен од стране ДКП Републике Србије (уз наплату одговарајуће таксе);
 2. доказ о држављанству Републике Србије за родитеља:
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци које садржи клаузулу о основу и датуму уписа у евиденцију држављана Србије, или
 • извод из матичне књиге држављана која се водила у Савезном министарству унутрашњих послова, издат у складу са Законом, или
 • извод из матичне књиге рођених у коме је у складу са Законом уписана чињеница о држављанству Републике Србије, не старији од 6 месеци; или
 • пасош (нови образац);
 • ако је дете ванбрачно доказ о признању очинства.

б) ако се ради о лицу које је постало пунолетно и које је као дете остало без држављанства и није било пријављено нити је за њега поднет захтев за упис подносилац прилаже:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ да је лице без држављанства (путна исправа за лице без држављанства).

Члан 11. Закона

Под условом из члана 7. до 10. Закона, држављанство Републике Србије стиче пореклом и усвојеник-странац, односно усвојеник без држављанства, у случају потпуног усвојења.

Захтев за упис усвојеника из става 1. овог члана у евиденцију држављана подноси усвојилац – држављанин Републике Србије.

Захтев из става 2. овог члана подноси усвојеник старији од 18 година до навршене 23. године живота.

Поступак за упис је исти, а уз захтев се прилаже:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • решење о потпуном усвојењу.