Грађани

Утврђивање држављанства

Члан 44. Закона

За лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, министарство надлежно за унутрашње послове утврдиће држављанство тог лица на његов захтев, односно на захтев надлежног органа који води поступак у вези са остваривањем права лица или по службеној дужности.

О утврђивању држављанства Републике Србије министарство надлежно за унутрашње послове доноси решење.

Лице за које је утврђено држављанство Републике Србије уписује се у евиденцију држављана Републике Србије која се води по одредбама овог закона.

Уз захтев за утврђивање подносилац прилаже:

а) доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту уписа родитеља у књигу држављана или пребивалишта његових родитеља);
б) извод из матичне књиге рођених;
в) уверење о држављанству за родитеље које садржи клаузулу о основу и датуму уписа у евиденцију држављана Републике Србије које се издаје на основу евиденције која је вођена према ранијим законима;
г) извод из матичне књиге венчаних за родитеље;
д) извод из матичне књиге венчаних;
ђ) документ којим доказује претпоставку држављанства (пасош, војна књижица, итд.);
е) доказ о уплаћеној такси.