Грађани

Истовремено подношење захтева за личну карту и пасош

Када  се истовремено подноси захтев за издавање биометријске личне карте и биометријског пасоша, а при томе се  не мења ништа од личних података или пребивалиште, неопходно је следеће:

  • лична карта или друга важећа исправа из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
  • уплатницe генерисанe на порталу е-Управе 
  • по жељи, није обавезно, фотографијa величине 50х50 мм, која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, која не сме да буде старија од шест месеци и мора да испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти (''Службени гласник Рeпублике Србије'', 11/07 и 9/08), за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта.


Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

  • извода из матичне књиге рођених (у случају првог издавања биометријске личне  карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеном документу);
  • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, односно биометријског пасоша, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеном документу).

 

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Када се подноси захтев за издавање биометријске личне карте, а грађанин већ има биометријски пасош и при томе не  мења ништа од личних података или пребивалиште, неопходно је следеће:

  • претходна лична карта или (уколико је лична карта изгубљена) друга важећа исправа из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;


Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећег документа:

  • извода из матичне књиге рођених (уколико приликом издавања биометријског пасоша није скениран извод из матичне књиге рођених).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених које воде надлежни органи Републике Србије.

ЗАКАЖИ ТЕРМИН (еУправа)