Грађани

Упис адресе у лична документа за грађане којима је одређен или измењен назив улице и кућни број

У оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра врши се утврђивање назива улице и кућног броја за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и промена постојећих назива улица и пренумерација постојећих кућних бројева.

Уколико је улица у којој грађанин станује добила назив, односно кућни број или је променила назив односно кућни број, грађанин не подноси захтев за пријаву пребивалишта и није у обавези да плаћа таксу на захтев.

Грађанину који поседује важећу личну карту са чипом, нов назив улице односно кућни број биће унет у чип личне карте коју поседује.

Грађанину који поседује важећу личну карту без чипа или трајну личну карту издаће се лична карта са чипом или трајна лична карта без плаћања прописаних накнада, односно на терет буџета Републике Србије, у складу са Закључцима Владе Републике Србије 05 број 205-684/2019 од 24.01.2019. године и 05 број 2571/2019 од 21.03.2019. године.
У наведеним случајевима, потребно је да грађанин стави на увид уговор о купопродаји или власнички лист и др., без обзира на датум њиховог издавања, у којима су назначени подаци о: власнику-кориснику те стамбене јединице, као и назив општине, назив катастарске општине, број објекта, број катастарске парцеле и подброј парцеле на којој се стамбена јединица налази, како би надлежне организационе јединице овог Министарства могле да изврше преузимање података о утврђеном називу улице и кућном броју објекта у којем грађанин живи из базе података Републичког геодетског завода, односно да уз сагласност грађанина затраже службеним путем наведени податак.
Обавештење о утврђивању назива улице или кућног броја, односно о промени постојећег назива улице или пренумерацији кућног броја, које издају надлежне Службе за катастар непокретности, грађани могу приложити и сами, уколико то желе.

У случају када је промењен назив улице или кућни број, а адреса становања фактички није промењена, не постоји обавеза издавања новог пасоша и нове саобраћајне дозволе због те чињенице. Податак о адреси становања са новим називом улице или кућним бројем ће се уписати приликом издавања новог пасоша и нове саобраћајне дозволе због истека важења претходно издатог пасоша, односно саобраћајне дозволе.

Напомињемо да се замена пасоша и саобраћајне дозволе може извршити због промене назива улице и кућног броја уколико је то потребно ради прилагања органу у иностранству, којом приликом је неопходно приложити доказ о извршеној уплати прописаних накнада и такси за издавање ових докумената , с обзиром на то да наведеним Закључцима није регулисано да ови трошкови падају на терет буџета Републике Србије.