Građani

Izdavanje ovlašćenja pravnom licu za izdavanje registracionih nalepnica

Registracionu nalepnicu može izdavati pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može na zahtev zainteresovanog pravnog lica, rešenjem ovlastiti pravno lice ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila da izdaje registracione nalepnice za vozila koja su upisana u jedinstveni registar vozila, na način propisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila.

Uz zahtev je neophodno da se priloži:

  1. dokaz da je privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u objektu u kome će se obavljati poslovi izdavanja registracionih nalepnica;
  2. uplatnica generisana na portalu eUprave 
  3. dokaz o obezbeđenom poslovnom prostoru u kome će se obavljati poslovi izdavanja registracionih nalepnica, površine najmanje 12 kvadratnih metara, koji je izdvojen od ostalog prostora, obezbeđen od neovlašćenog pristupa trećih lica, sa mogućnošću predaje zahteva tako da podnosioci zahteva ne ulaze u prostoriju u kojoj se obavljaju  poslovi (prepis lista nepokretnosti izdat od nadležne službe za katastar i nepokretnosti, građevinska dozvola, upotrebna dozvola ili dr) i ugovor o zakupu - korišćenju poslovnog prostora;
  4. ugovor o radu kao dokaz da je privredno društvo koje podnosi zahtev, na poslovima   izdavanja registracionih nalepnica zaposlilo diplomiranog pravnika na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, dokaz o prijavi na obavezno socijalno osiguranje, diplomu-uverenje kao dokaz da je zaposleni koji će obavljati poslove izdavanja registracionih nalepnica, završio diplomske akademske studije sa ostvarenih 240 ESPB bodova, odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, iz naučne oblasti pravnih nauka koji je stekao zvanje diplomirani pravnik;
  5. dokaz o obezbeđenom pristupu internet mreži sa minimalnom brzinom preuzimanja i slanja podataka od 1024/256 Kbps;
  6. dokaz (koji nije stariji od 30 dana) da zakonski zastupnik pravnog lica i ogranka pravnog lica (koje podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje reg. nalepnica) nisu pod istragom niti se protiv njeh vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) i da nisu osuđivani za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (uverenje nadležne policijske uprave).
  7. dokaz (koji nije stariji od 30 dana) da zaposleni na poslovima izdavanja reg. nalepnica nije pod istragom niti se protiv njega vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (uverenje nadležne policijske uprave).

Pored navedenog, potrebno je obezbediti potrebnu opremu i sredstva za obavljanje poslova (radni sto, stolica, metalna kasa za smeštaj registracionih nalepnica, registara i pečata).

Zaposleni na poslovima izdavanja registracionih nalepnica treba da ima ličnu kartu sa čipom i kvalifikovani digitalni sertifikat izdat od strane ovoga Ministarstva koji je besplatan.

Na računaru koji će se koristiti za izdavanje registracionih nalepnica treba da bude instaliran operativni sistem Windows 7; Windows 10 sa internet explorer 8, takođe treba da budu instalirani drajveri za čitač kartica (čitač lične karte i saobraćajne dozvole) i program za čitanje teksta u PDF formatu („Adobe reader“ verzije 9.0, ili više). Od ostale informatičke opreme pored monitora, za obavljanje poslova izdavanja registracionih nalepnica, neophodni su čitač kartica i laserski štampač sa otvorenom fiokom za štampanje registracionih nalepnica.

Saglasno važećim. Pravilnikom o registraciji  motornih i priključnih vozila, uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica za vozila koja su upisana u jedinstveni registar, prilažu se originali ili kod organa državne uprave ili drugog nadležnog organa overene fotokopije  odgovarajućih rešenja, potvrda i izvoda kojima se dokazuje ispunjenost uslova, a koji nisu stariji od 30 dana.  

Napominjemo da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako to stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.