Грађани

Издавање овлашћења правном лицу за издавање таблица за привремено означавање возила (ПРОБА) и потврда о њиховом коришћењу

Орган надлежан за регистрацију возила може на захтев заинтересованог правног лица, решењем овластити то лице да у периоду најдуже годину дана, издаје таблице за привремено означавање возила и потврде о њиховом коришћењу на начин прописан Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила.

Уз захтев је неопходно да се приложи:

  1. доказ да је привредно друштво регистровано за обављање делатности пружања услуга у саобраћају или производње, односно продаје возила, односно за обављање послова везаних за те делатности представља претежан део његових послова;
  2. уплатница генерисана на порталу еУправе 
  3. доказ о обезбеђеном пословном простору у коме ће се обављати послови издавања регистрационих налепница, површине најмање 12 квадратних метара, који је издвојен од осталог простора, обезбеђен од неовлашћеног приступа трећих лица, са могућношћу предаје захтева тако да подносиоци захтева не улазе у просторију у којој се обављају  послови (препис листа непокретности издат од надлежне службе за катастар и непокретности, грађевинска дозвола, употребна дозвола или др.) и уговор о закупу-коришћењу пословног простора;
  4. уговор о раду као доказ да је привредно друштво које подноси захтев, на пословима   издавања регистрационих налепница запослило дипломираног правника на неодређено време, са пуним радним временом, доказ о пријави на обавезно социјално осигурање, диплому-уверење као доказ да је запослени који ће обављати послове издавања регистрационих налепница, завршио дипломске академске студије, из научне области правних наука који је стекао звање дипломирани правник;
  5. доказ о обезбеђеном приступу интернет мрежи са минималном брзином  преузимања и слања података од 128 Kb/s;
  6. доказ (који није старији од 30 дана) да запослени на пословима издавања рег. налепница није под истрагом нити се против њега води кривични поступак (уверење надлежног суда) и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење надлежне полицијске управе).

Поред наведеног, потребно је обезбедити потребну опрему и средства за обављање послова (радни сто, столица, рачунар са штампачем, метална каса за смештај таблица, захтева за издавање таблица, потврда о коришћењу таблица, регистра и печата).

Сагласно важећим Правилником о регистрацији  моторних и прикључних возила, уз захтев за добијање овлашћења за издавање, прилажу се оригинали или код органа државне управе или другог надлежног органа оверене фотокопије  одговарајућих решења, потврда и извода којима се доказује испуњеност услова, а који нису старији од 30 дана.  

Напомињемо да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако то странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.