Грађани

Издавање овлашћења правном лицу за издавање регистрационих налепница

Регистрациону налепницу може издавати правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова за вршење тих послова.

Министарство унутрашњих послова може на захтев заинтересованог правног лица, решењем овластити правно лице овлашћено за вршење техничког прегледа возила да издаје регистрационе налепнице за возила која су уписана у јединствени регистар возила, на начин прописан Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила.

Уз захтев је неопходно да се приложи:

  1. доказ да је привредно друштво овлашћено за вршење техничког прегледа возила у објекту у коме ће се обављати послови издавања регистрационих налепница;
  2. уплатница генерисана на порталу еУправе 
  3. доказ о обезбеђеном пословном простору у коме ће се обављати послови издавања регистрационих налепница, површине најмање 12 квадратних метара, који је издвојен од осталог простора, обезбеђен од неовлашћеног приступа трећих лица, са могућношћу предаје захтева тако да подносиоци захтева не улазе у просторију у којој се обављају  послови (препис листа непокретности издат од надлежне службе за катастар и непокретности, грађевинска дозвола, употребна дозвола или др) и уговор о закупу - коришћењу пословног простора;
  4. уговор о раду као доказ да је привредно друштво које подноси захтев, на пословима   издавања регистрационих налепница запослило дипломираног правника на неодређено време, са пуним радним временом, доказ о пријави на обавезно социјално осигурање, диплому-уверење као доказ да је запослени који ће обављати послове издавања регистрационих налепница, завршио дипломске академске студије са остварених 240 ЕСПБ бодова, односно основне академске студије у трајању од најмање четири године, из научне области правних наука који је стекао звање дипломирани правник;
  5. доказ о обезбеђеном приступу интернет мрежи са минималном брзином преузимања и слања података од 1024/256 Kbps;
  6. доказ (који није старији од 30 дана) да законски заступник правног лица и огранка правног лица (које подноси захтев за добијање овлашћења за издавање рег. налепница) нису под истрагом нити се против њех води кривични поступак (уверење надлежног суда) и да нису осуђивани за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење надлежне полицијске управе).
  7. доказ (који није старији од 30 дана) да запослени на пословима издавања рег. налепница није под истрагом нити се против њега води кривични поступак (уверење надлежног суда) и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење надлежне полицијске управе).

Поред наведеног, потребно је обезбедити потребну опрему и средства за обављање послова (радни сто, столица, метална каса за смештај регистрационих налепница, регистара и печата).

Запослени на пословима издавања регистрационих налепница треба да има личну карту са чипом и квалификовани дигитални сертификат издат од стране овога Министарства који је бесплатан.

На рачунару који ће се користити за издавање регистрационих налепница треба да буде инсталиран оперативни систем Windows 7; Windows 10 са internet explorer 8, такође треба да буду инсталирани драјвери за читач картица (читач личне карте и саобраћајне дозволе) и програм за читање текста у PDF формату („Adobe reader“ верзије 9.0, или више). Од остале информатичке опреме поред монитора, за обављање послова издавања регистрационих налепница, неопходни су читач картица и ласерски штампач са отвореном фиоком за штампање регистрационих налепница.

Сагласно важећим. Правилником о регистрацији  моторних и прикључних возила, уз захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница за возила која су уписана у јединствени регистар, прилажу се оригинали или код органа државне управе или другог надлежног органа оверене фотокопије  одговарајућих решења, потврда и извода којима се доказује испуњеност услова, а који нису старији од 30 дана.  

Напомињемо да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако то странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.