Грађани

Промена регистарских таблица

Регистарска таблица замениће се новом кад возило буде регистровано у другом регистарском подручју, кад се изгуби, украде или буде уништена, кад услед дотрајалости или оштећења постане неупотребљива.

За промену регистарских таблица потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. потврду о пријави нестанка регистарских таблица, односно изјаву власника возила о разлозима и околностима оштећења регистарских таблица (ако су таблице нестале или оштећене);
  4. претходно издате регистарске таблице (ако су таблице оштећене-дотрајале) ;
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. уплатница генерисана на порталу еУправе