Грађани

Промена регистрационе налепнице

За издавање нове регистрационе налепнице (уместо нестале, дотрајале или оштећене) власник или евидентирани корисник возила треба да приложи:

 1. регистрациони лист;
 2. изјаву о разлозима и околностима нестанка регистрационе налепнице;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 4. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду регистрационе налепнице (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)

Ако је регистрациона налепница дотрајала или оштећена уз захтев треба приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. регистрациону налепницу;
 3. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду регистрационе налепнице (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)