Грађани

Промена саобраћајне дозволе

Уз захтев за промену саобраћајне дозволе, уместо нестале власник возила прилaже:

 1. регистрациони лист;
 2. изјаву о разлозима и околностима нестанка дозволе;
 3. доказ о пријави нестанка саобраћајне дозволе;
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. уплатница генерисана на порталу  еУправа 

Ако је саобраћајна дозвола дотрајала или оштећена уз захтев треба приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. уплатница генерисана на порталу  еУправа 

 За промену власника - корисника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. доказ о пореклу возила (саобраћајну дозволу или други одговарајући доказ);
 3. доказ о власништву са регулисаним пореским дажбинама (купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење итд.), aко се промена власништва возила доказује уговором закљученим између физичких лица, потпис продавца и купца возила оверава суд или други надлежни орган:
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. уплатница генерисана на порталу  еУправа 

 За промену личних података власника - корисника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. исправу којом се доказује промена података власника;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица):
 4. уплатница генерисана на порталу  еУправа 

 За промену техничких података о возилу потребно је приложити:

 1. регистрациони лист са констатацијом техничког прегледа о извршеној промени техничких података возила;
 2. уверење о извршеном испитивању (уверење о усаглашености са прописима о хомолгизацији односно одобрење Агенције за безбедност саобраћаја);
 3. доказ о пореклу, власништву и царињењу мотoра који је накнадно уграђен;
 4. саобраћајну дозволу;
 5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 6. уплатница генерисана на порталу  еУправа 

 За промену пребивалишта – седишта власника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 4. уплатница генерисана на порталу  еУправа