Грађани

Замена правника овлашћеног за издавање регистрационих налепница у овлашћеном правном лицу

Ако за време важења датог овлашћења наступе промене у чињеничном стању на основу кога је оцењено да су испуњени услови за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница правно лице, без одлагања обавештава Министарство унутрашњих послова о променама које су наступиле.

Ако је потребно заменити запосленог који обавља послове издавања регистрационе налепнице који је привремено одсутан - у периоду који не може бити дужи од 45 дана , послове издавања регистрационе налепнице може да обавља запослени који је у радном односу на одређено време са непуним радним временом.

Уз захтев правно лице прилаже:

  1. Уплатница генерисана на порталу еуправе 
  2. уговор о раду као доказ да је привредно друштво које подноси захтев, на пословима издавања регистрационих налепница запослило дипломираног правника на одређено време, са пуним радним временом, доказ о пријави на обавезно социјално осигурање, диплому-уверење као доказ да је запослени који ће обављати послове издавања регистрационих налепница, завршио дипломске академске студије са остварених 240 ЕСПБ бодова, односно основне академске студије у трајању од најмање четири године, из научне области правних наука који је стекао звање дипломирани правник;
  3. доказ (који није старији од 30 дана) да запослени на пословима издавања рег. налепница није под истрагом нити се против њега води кривични поступак (уверење надлежног суда) и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење надлежне полицијске управе).

У случају да је потребно заменити запосленог који обавља послове издавања регистрационе налепнице због престанка радног односа или поред запосленог лица је потребно запослити још једно лице које ће обављати наведене послове поред наведених доказа уз захтев је потребно приложити уговор о раду да је на пословима издавања регистрационих налепница запослило дипломираног правника на неодређено време, са пуним радним временом.

Напомињемо да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако то странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.