Грађани

Шта се сматра насиљем у породици

− наношење или покушај наношења телесне повреде,

− изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу,

− присиљавање на сексуални однос,

− навођење на сексуални однос или навођење на сексуални однос са лицем које није навршило 14. година живота или немоћним лицем,

− ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима,

− вређање, као и свако друго дрско, безобразно и злонамерно понашање

Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства обавља Центар за социјални рад. Поступак у спору покреће се тужбом, коју могу поднети: члан породице према коме је насиље извршено, његов законски заступник, јавни тужилац и орган старатељства.