Грађани

Достављање података корисницима података

На основу Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени гласник РС", број 24/18) подаци о личности које ово Министарство обрађује могу се достављати државним органима, органима аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, имаоцима јавних овлашћења и правним лицима.

Министарство може податке из евиденција достављати и физичким лицима на основу образложеног писменог захтева који садржи: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, име једног родитеља, датум и место рођења, пребивалиште и адресу и податке за контакт), прецизно наведену сврху коришћења података, правни основ и врсту, односно количину података која је неопходна за опредељену сврху.

Министарство може прикупљати и достављати податке о личности у складу с преузетим обавезама из потврђеног међународног споразума, односно на основу чланства у међународној организацији

Министарство је дужно да исправи и ажурира податке за које се утврди да су нетачни а прикупљени и у евиденције унети подаци о личности морају се брисати по истеку рокова чувања утврђених законом или када се утврди да су престали да постоје разлози због којих је податак о личности унет у одговарајуће евиденције.