Грађани

Обрада података у посебне сврхе

Уколико се ради о обради података о личности које ово Министарство обрађује у посебне сврхе, односно у циљу спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање и заштиту од претњи јавној и националној безбедности, као и слободни проток таквих података, поједина права у вези са обрадом података се могу у целини или делимично ограничити у оној мери и у оном трајању док је то неопходно и сразмерно у демократском друштву у односу на поштовање основних права и легитимних интереса физичких лица, како би се: избегло ометање службеног или законом уређеног прикупљања информација, истраге или поступака; омогућило спречавање, истрага и откривање кривичних дела, гоњење учинилаца кривичних дела или извршење кривичних санкција; заштитила јавна безбедност; заштитила национална безбедност и одбрана; заштитила права и слободе других лица.