Документи

Регулатива

Послове државне управе утврђене законом и прописима донетим на основу закона у Републици Србији обављају министарства. Она примењују законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе Србије, као и опште акте председника Републике и др.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе у складу са Уставом Републике Србије и законима који регулишу области рада Министарства.

Припрема закона и других прописа (уредби, правилника, упутстава и др.) из области полицијских и других унутрашњих послова, а у складу са јединственим методолошким правилима у Министарству унутрашњих послова, у надлежности је Одељења за нормативне послове у  Секретаријату. Одељење, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства, припрема , затим спроводи процедуру до доношења истих у складу са Пословником Народне скупштине и Пословником Владе и стара се о њиховом потпуном и благовременом усклађивању са правним системом.

Веома је значајна улога Одељења за нормативне послове у учешћу у усклађивању прописа из делокруга Министарства са правним тековинама ЕУ, као и у иницирању, планирању и вођењу преговора за закључивање међународних споразума из области полицијске сарадње и других области из делокруга Министарства.

Документи