Sektori

Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno–finansijske poslove obavlja poslove logistike kojima se stvaraju uslovi za rad policije i drugih organizacionih jedinica Ministarstva.

Obavlja finansijsko–računovodstvene poslove i poslove u vezi sa raspolaganjem budžetskih sredstava, javne nabavke, imovinsko-pravne i druge materijalne poslove, poslove pisarnice i arhive, poslove izgradnje objekata i eksploatacije i održavanja resursa i službenih vozila.

Obavlja poslove obezbeđenja i organizacije ishrane i smeštaja i drugih ugostiteljskih usluga pripadnicama Ministarstva.

Upravlja i koordinira radom odeljenja logistike na nivou Ministarstva, sagledava i analizira potrebe Direkcije policije i organizacionih jedinica u sedištu Ministarsta.

Upravlja i prati nepokretnu i pokretnu imovinu na režimu korišćenja Ministarstva.

Vrši komercijalne poslove i poslove uskladištenja imovine.

Analizira potrebe organizacionih jedinica Ministarstva, izrađuje plan javnih nabavki za Ministarstvo, sprovodi postupke javnih nabavki dobara i usluga.

Uspostavlja, planira, raspoređuje i upravlja budžetskim sredstvima za obezbeđivanje i pružanje logističke podrške. Obavlja poslove realizacije i sprovođenja projekata.

Obavlja knjigovodstvene i poslove budžetskog računovodstva.

Obavlja imovinsko-pravne poslove vezane za zaštitu interesa Republike Srbije u svojinsko-pravnim i obligaciono-pravnim odnosima, zaštitu interesa u sudskim postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao i normativno-pravne poslove u nadležnosti Sektora.

Obavlja poslove pisarnice, upravljanja i arhiviranja dokumenata Ministarstva.

Obezbeđuje uslove za funkcionisanje organizacionih jedinica Ministarstva, kroz izgradnju novih objekata i održavanje postojećih resursa.

Obavlja tehničke poslove i poslove u vezi sa održavanjem službenih vozila Ministarstva.

Organizuje poslove ishrane i smeštaja zaposlenih u Ministarstvu.


Sektor za materijalno–finansijske poslove u svom sastavu ima:

 1. Odeljenje za materijalne poslove;
 2. Odeljenje za poslove nabavki;
 3. Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove i budžet;
 4. Odeljenje za organizovanje ishrane i smeštaja;
 5. Odeljenje za logistiku područnih policijskih uprava;
 6. Odeljenje za logistiku Policijske uprave za grad Beograd;
 7. Odeljenje za imovinsko-pravne i normativno-pravne poslove;
 8. Odeljenje za poslove pisarnice;
 9. Odeljenje za održavanje i eksploataciju vozila;
 10. Odeljenje za izgradnju i održavanje objekata i opreme i
 11. Odeljenje za magacinsko poslovanje i kontrolu kretanja imovine.