Ministarstvo

Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja savetodavne, administrativne i protokolarne poslove od značaja za rad ministra i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Planira, priprema i prati realizaciju aktivnosti ministra na unutrašnjem i međunarodnom planu, u cilju njihove uspešne realizacije i dostizanja strateških ciljeva Ministarstva.

Takođe, Kabinet prati, proučava i obrađuje materijale Narodne skupštine, Vlade i drugih republičkih organa i stara se da organizacione jedinice Ministarstva blagovremeno za ove organe pripreme i dostave potrebne materijale.

Organizuje i realizuje informativno-propagandnu aktivnost Ministarstva, obavlja poslove informisanja i saradnje sa medijima, protokola i prevođenja.

Kabinet ministra u svom sastavu ima:

  1. Odsek za stručno-operativne poslove;
  2. Odsek za protokol;
  3. Odeljenje za medije i komunikacije.