Министарство

Секретаријат Министарства

Секретаријат обавља системско-правне послове, односно нормативне, опште правне и правно-саветодавне послове од интереса за Министарство у целини, а у циљу обезбеђивања правне ваљаности у обављању полицијских и других унутрашњих послова. Пружа стручну правну подршку организационим јединицама Министарства приликом сарадње са другим државним органима. Обавља послове и спроводи процедуре којима се омогућава ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица Министарства. Обавља послове израде нормативних и општих, као и појединачних правних аката у складу са прописаним процедурама. Бави се тумачењем закона и правних прописа из делокруга Министарства и давањем стручних мишљења. Учествује у активностима у вези са преговорима са Европском унијом које се односе на: извршавање појединих активности у вези са преговарачким поглављима, извештавање, као и учествовање у међународним преговорима.

Секретаријат обавља послове решавања имовинско-стамбених питања између Министарства са једне стране и запослених или других државних органа са друге стране. 

Такође, обавља послове у вези са остваривањем права на приступ информацијама од јавног значаја и даје смернице за закониту размену података са другим органима. Прати и примењује прописе којима је уређена област заштите података о личности и обавља послове којима се омогућава несметано спровођење притужбеног поступка у Министарству.

            Секретаријатом руководи секретар Министарства.

Секретаријат у свом саставу има:

  1. Групу за административно-техничке и документалистичке послове;
  2. Одељење за системско-правне послове;
  3. Одељење за стамбене послове и
  4. Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима.