Reforme

Reforma sistema plata

Predloženi novi sistem plata predstavlja moderno osmišljen koncept sistema plata gde se pod jedan krovni okvir stavljaju svi zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zasnovan je na prethodnoj pretpostavci vezanoj za postojanje statusa policijskog službenika, državnog službenika i nameštenika i primenu opštih propisa o radu. Podrazumeva jedinstvenu osnovicu i jedinstvene elemente plata koji se potrđuju odlukom Vlade. Počiva takođe, i na autonomnosti u uređenju plate, elemenata plate, naknada plate i naknada troškova, odnosno strukture plate, koeficijenata, platnih grupa i platnih razreda, radnih mesta i zvanja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje se utvrđuje aktom Ministarstva unutrašnjih poslova na koji saglasnost daje Vlada, u skladu sa Zakonom o policiji.

Ovaj sistem u budućnosti treba da uspostavi:

  • postojanje adekvatnih kriterijuma (standard na osnovu koga je zasnovan stav) i merila (posebnost kao uslov za evaluaciju) za suštinski bitne stvari;
  • postojanje nomenklature i opisa radnih mesta;
  • ujednačenost plata, statusa, beneficija i prinadležnosti po istim ili sličnim poslovima ili radnim mestima;
  • opredeljivanje objektivno potrebnog broja zaposlenih za optimalno izvršenje posla;
  • evaluaciju i optimizaciju nepotrebnih ili anahronih poslovnih procesa, politika, procedura i nadležnosti;
  • usklađenost u parametrima i relacijama (beneficija, status, platni razred, dodatni koeficijent, posebne naknade);
  • postojanje kadrovskog plana, karijernog sistema, transparentnosti u kadriranju;
  • povećan stepen efektivnosti (raditi prave stvari) i efikasnosti (raditi prave stvari na pravi način) u radu.

Novi koncept plata bi na nov, inovativan i reformski način objektivno uvažio specifičnosti policijskog posla, na način koji pravi jasnu distinkciju od ostatka državne uprave, ali istovremeno pravi distinkciju koja ima svoje jasno obrazloženje i neospornu prepoznatljivost.

Sistem plata - prikaz