Сектори

Сектор за људске ресурсе

Сектор за људске ресурсе обавља послове којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Дирекције полиције и осталих организационих јединица Министарства унутрашњих послова, у вези са функцијом управљања људским ресурсима.

Сектор у координацији са осталим организационим јединицама Министарства, креира и спроводи стратегију развоја људских ресурса, креира и имплементира политику управљања људским ресурсима, усклађује процесе, системе и праксу управљања људским ресурсима са стратешким циљевима и потребама Министарства и са најбољом праксом, оцењује и унапређује квалитет управљања људским ресурсима у целом Министарству.

 • Стара се о законитости рада у области рада и радних односа у Министарству и благовременом планирању кадрова и неопходних финансијских средстава за потребе управљања људским ресурсима.
 • Утврђује предлоге за промене организационе структуре и координира процесе управљања променама.
 • Спроводи интерне и јавне конкурсе за попуну радних места и обавља проверу компетенција за делотворан рад на радним местима која се попуњавају.
 • Ствара услове и спроводи програме обуке запослених, креира и реализује програме развоја запослених и руководилаца.
 • Стара се о примени система правичности, заснованог на мерењу учинка и његовој примени у области напредовања и запошљавања.
 • Креира и имплементира систем за оцењивање радних учинака, утврђује политику зарада, структуру плата и елементе зараде, врши анализу и дизајн свих послова, израђује описе послова и специфицира услове неопходне за делотворан рад на радним местима, као и процену сложености радних места и њихово разврставање у звања и чинове.
 • Утврђује политику бенефиција за запослене у Министарству и учествује у колективном преговарању са синдикатима који делују у Министарству.
 • Заступа интересе Републике Србије - Министарства унутрашњих послова, по овлашћењу Државног правобранилаштва, у судским поступцима запослених.
 • Припрема предметe и извештаје за Дисциплинску комисију - Веће у Београду.
 • Припрема документацију за: управне поступке, дисциплинске поступке за запослене у седишту Министарства, премештаје и унапређења, пензионисање, радне односе и права из радног односа, здравље и безбедност запослених, развој и одржавање информационог система људских ресурса у сарадњи са САТИТ-ом, развој и праћење индикатора квалитета учинка запослених и организације.
 • Координира са Дирекцијом полиције, осталим организационим Јединицама у саставу Дирекције полиције, организационим јединицама у седишту Министарства и Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије.
 • Учествује у стратешком планирању на нивоу Министарства и стара се о благовременом информисању запослених о политикама управљања људским ресурсима у Министарству и њиховим правима из радних односа.

Одељења у саставу Сектора:

 • Одељење за планирање и софтверску подршку управљању људским ресурсима,
 • Центар за полицијску обуку,
 • Одељење за развој запослених и организације,
 • Одељење за регрутацију и селекцију,
 • Одељење за радно-правне послове,
 • Одељење за плате и бенефиције,
 • Одељење за здравље запослених и безбедност на раду,
 • Одељење за психолошку делатност.

Организациона шема Сектора за људске ресурсе

Eлeктрoнскa пoштa Сeктoрa зa људскe рeсурсe: ljudskiresursi@mup.gov.rs