Sektori

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje organizuje, analizira, planira, predlaže i realizuje poslove Ministarstva u oblasti međunarodne saradnje, evropskih integracija, dokumenata javnih politika i razvoja i upravljanja projektima.

Nadležan je za planiranje i organizovanje procesa evropskih integracija, postavljanje pravaca i ciljeva u prioritetnim oblastima rada Ministarstva u celini u poslovima evropskih integracija, planiranje i upravljanje projektima finansiranih iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora.

Sektor je nadležan za planiranje, organizovanje i praćenje bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje za potrebe Ministarstva, uključujući upućivanje oficira za vezu Ministarstva na rad u inostranstvo, planiranje i organizovanje učešća Ministarstva u regionalnim inicijativama i mirovnim operacijama Evropske unije, Organizacije Ujedinjenih nacija i drugih organizacija.

Nadležan je za izradu dokumenata javnih politika i drugih planskih dokumenata Ministarstva, praćenje sprovođenja, ocene sprovođenja i izveštavanja o njihovoj primeni, izradu analiza procene uticaja ovih dokumenata.

Vrši stručno savetovanje i koordinaciju u izradi i sprovođenju dokumenata javnih politika, srednjoročnih i godišnjih planova.

Obavlja poslove istraživanja trendova u razvoju državne uprave i policijske službe u svetu. Inicira razvojne projekte i analizira razvojne potrebe Ministarstva.

Daje ocenu svrsishodnosti projektnih predloga, finansiranih iz Fondova Evropske Unije, kao i iz bilateralne podrške država.

Obavlja i poslove prevođenja.


Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje u svom sastavu ima:

1.    Grupu za prevođenje;
2.    Odeljenje za međunarodnu saradnju;
3.    Odeljenje za evropske poslove i planiranje i
4.    Odeljenje za upravljanje projektima.

 

 

Projekti

 

 

 

Arhiva