Дирекција полиције

Надлежност и организација

Дирекција полиције је организациона јединица Министарства унутрашњих послова која је надлежна за обављање полицијских и других унутрашњих послова. Дирекцијом полиције руководи директор полиције.

Руковођење и одговорност у Дирекцији полиције заснива се на начелу једностарешинства и субординације.

Полицијски послови су део унутрашњих послова које обавља Полиција (униформисани и неуниформисани полицијски службеници), применом полицијских овлашћења, мера и радњи у циљу остваривања безбедносне заштите живота, права и слобода грађана, заштите имовине, као и подршке владавини права.

Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, деполитизације, сарадње, економичности и ефикасности, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и других начела којима је уређено деловање органа државне управе, деловање државних службеника и поступање у управним стварима са циљем и на начин да свакоме обезбеди једнаку заштиту безбедности, права и слобода, примењујући закон и уставно начело владавине права.

Стратешки циљ Дирекције полиције јесте изградња савремене, ефикасне, функционалне и високо професионализоване полиције која ће уживати велико поверење грађана. Трансформација у модерну, демократску и одговорну полицију, која ће на ефикасан начин супротставити свим безбедносним изазовима, подразумева праћење развоја полицијске професије, научну анализу постојећих модела рада и примену нових модела као што је полицијско – обавештајни модел, концепт полиција у заједници и проблемски орјентисани рад полиције који ће омогућити ефикаснију заштиту права и слобода свих грађана, гарантујући им безбедност у складу са Уставом и законима Републике Србије и међународним правом.

Стратешки приоритети Дирекције полиције су:

 1. организовани криминал;
 2. сузбијање производње и кријумчарења дрога с тежиштем на марихуану и синтетичке дроге;
 3. сузбијање корупције;
 4. борба против злоупотреба информационо-комуникационих технологија;
 5. борба против тероризма и насилног екстремизма који води ка тероризму;
 6. унапређење стања јавног реда и мира супротстављањем насиљу, с посебним освртом на насиље на спортским приредбама, у школама и на јавним местима;
 7. унапређење стања безбедности саобраћаја на државним путевима укључујући и пролазак државних путева кроз насеља;
 8. ирегуларна миграција и кријумчарење људи;
 9. спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима.
   

У саставу Дирекције полиције су организационе јединице у седишту (управе, центри, јединице, специјална и посебне јединице полиције):

1. Биро директора полиције који у свом саставу има оркестар полиције;

2. Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима;

3. Управа криминалистичке полиције;

4. Управа полиције;

5. Управа саобраћајне полиције;

6. Управа граничне полиције;

7. Управа за управне послове;

8. Командно-оперативни центар;

9. Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу;

10. Јединица за заштиту;

11. Јединица за обезбеђење oдређених личности и објеката;

12. Жандармерија;

13. Хеликоптерска јединица;

14. Специјална антитерористичка јединица и

15. Координациона управа за Косово и Метохију.

 

Организационе јединице ван седишта Дирекције полиције су: Полицијска управа за град Београд, подручне полицијске управе (26) и полицијске станице (135).

Специјална јединица полиције је Специјална-антитерористичка јединица.

Посебне јединице полиције у седишту Дирекције полиције су. Жандармерија, Хеликоптерска јединица, Јединица за заштиту и Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката, а у Полицијској управи за град Београд Полицијска бригада и Интервентна јединица 92.

Организационе јединице у седишту Дирекције полиције, Полицијска управа за град Београд и подручне полицијске управе образују се тако да су радно и функционално повезане са одговарајућим организационим јединицама и пословима на начин да сродне полицијске послове из свога делокруга обављају на централном, регионалном и локалном нивоу.

 

Организациона шема Дирекције полиције

 

Послови Дирекције полиције су:

 1. израђује стратешку процену јавне безбедности, у сарадњи са организационом јединицом надлежном за стратешко планирање;
 2. доноси стратешки план Полиције;
 3. учествује у изради кадровског плана, као и утврђивању програма стручних обука и усавршавања у сарадњи са организационом јединицом надлежном за управљање људским ресурсима;
 4. усклађује и усмерава рад полицијских управа и организационих јединица у седишту,
 5. врши инструктивно контролну делатност рада полицијских управа и организационих јединица у седишту;
 6. непосредно учествује у обављању одређених сложенијих послова из делокруга полицијских управа;
 7. обезбеђује спровођење међународних уговора о полицијској сарадњи и других међународних алата за које је надлежна;
 8. обавља послове међународне оперативне полицијске сарадње;
 9. ствара потребне услове за одржавање и подизање оспособљености и спремности Полиције за деловање у стању повећаног ризика, ванредним ситуацијама, ванредном и ратном стању;
 10. ради на решавању статусних питања грађана и издавању јавних исправа из свог делокруга;
 11. у полицијским пословима доприноси безбедносно – полицијској и наставно – научној активности.
   

Послови подручне полицијске управе јесу да:

 1. на подручју општине, односно града, у којој је њено седиште непосредно обавља полицијске и друге унутрашње послове и остварује локалну сарадњу;
 2. израђује оперативну процену јавне безбедности у складу са актом из члана 24. тачка 1. овог закона;
 3. доноси оперативни план полицијске управе у складу са актом из члана 24. тачка 1. овог закона;
 4. усклађује, координира и усмерава рад полицијских станица/испостава и обезбеђује остваривање локалне сарадње и одговорности;
 5. врши контролно инструктивну делатност рада својих организационих јединица;
 6. учествује по потреби у обављању послова из делокруга полицијских станица;
 7. предузима мере обезбеђења одређених лица и објеката;
 8. обезбеђује редовно и хитно информисање и извештавање Дирекције полиције о појавама и догађајима на свом подручју.

         Подручном полицијском управом руководи начелник подручне полицијске управе.

          Полицијска станица непосредно обавља полицијске и друге унутрашње послове и остварује сарадњу на подручју општине за које је образована у саставу полицијске управе. Полицијска станица подноси информацију о раду и стању безбедности једном у годину дана скупштини општине локалне самоуправе на подручју на коме се налази.

             Полицијском станицом руководи начелник полицијске станице.