Sektori

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije (u daljem tekstu: SATIT) obavlja poslove kojima se, pre svega, obezbeđuju uslovi za funkcionisanje Direkcije policije i ostalih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poslovi SATIT-a odnose se na organizovanje, razvoj i eksploataciju integrisanog informacionog sistema Ministarstva, kao i na planiranje, izgradnju, nadzor i korišćenje telekomunikacionih sistema i sistema kriptozaštite; planiranje, praćenje i sprovođenje mera iz oblasti informacione bezbednosti, odnosno zaštite informacionog sistema i mrežne infrastrukture MUP-a.

SATIT je odgovoran za funkcionalnost, održivost i ekonomičnost telekomunikacione i računarske mreže, komunikacionog, telefonskog i sistema za video-nadzor i tehničku zaštitu MUP-a.

Sektor u okviru svojih nadležnosti:

 • primenjuje tehnologiju prostornog upravljanja podacima, unapređuje i razvija geografski informacioni sistem (GIS);
 • stara se o nesmetanom funkcionisanju sistema upravljanja bazama podataka;
 • bavi se instalacijom, konfiguracijom i održavanjem serverskih operativnih sistema, sistema za upravljanje bazama podataka, aplikativnih servera i ostalog sistemskog softvera;
 • izrađuje i unapređuje korisničke aplikacije i modeluje nove baze podataka za programske sisteme;
 • izrađuje tehnička rešenja za obavljanje pouzdane i zaštićene razmene podataka između pravnih subjekata i MUP-a.

SATIT organizuje funkcionisanje i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture i informacionih sistema elektronskog poslovanja, odnosno elektronske uprave. Za građane Republike Srbije SATIT obavlja značajan deo poslova kroz poslove pripreme, obrade k personalizacije putnih isprava i identifikacionih dokumenata. U cilju obezbeđenja zaštite podataka o ličnosti prate se i primenjuju standardi koji su u skladu sa najvišim standardima EU.

Posebne nadležnosti Sektora su u poslovima praćenja, analize i istraživanja bezbednosno interesantnih pojava i događaja, kao i poslovima informisanja i izveštavanja o stanju javne bezbednosti u Republici Srbiji. Prepoznavanje, nadzor, analiza i istraživanje bezbednosnih izazova, rizika i pretnji po javnu bezbednost takođe su nadležnosti SATIT-a. Pruža se podrška efikasnom procesu rukovođenja i upravljanja svim poslovnim procesima, a time i efikasnijem vršenju bezbednosnih poslova u celini.

Odeljenja u sastavu Sektora:

 • Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem (CERT),
 • Odeljenje za operativno-planske poslove,
 • Odeljenje za tetra i radio komunikacije,
 • Odeljenje za komunikacije,
 • Odeljenje za informacionu bezbednost,
 • Odeljenje za razvoj,
 • Odeljenje za elektronsko poslovanje,
 • Odeljenje za serversku infrastrukturu,
 • Odeljenje za personalizaciju identifikacionih dokumenata,
 • Odeljenje za analitiku,
 • Odeljenje za statističku analitiku i razvoj,
 • Odeljenje za telekomunikacije za PU za grad Beograd,
 • Odeljenje za informacione tehnologije za PU za grad Beograd,
 • Odeljenje za analitiku za PU za grad Beograd,
 • Odeljenje za analitiku, telokomunikacione i informacione tehnologije u Novom Sadu,
 • Odeljenje za analitiku, telokomunikacione i informacione tehnologije u Nišu,
 • Odeljenje za analitiku, telokomunikacione i informacione tehnologije u Kragujevcu,
 • Odeljenje za analitiku, telokomunikacione i informacione tehnologije u Kraljevu,
 • Odeljenje za analitiku, telokomunikacione i informacione tehnologije u Užicu.