Sektori

PROJEKTI IPA PRVA KOMPONENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Naziv projekta: 1. Implementacija Strategije za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji – tvining ugovor (CARDS 2006)
Nosilac projekta: Direkcija policije / Uprava granične policije, a ostali korisnici su Ministarstvo finansija (Uprava carina) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra
Rezultati projekta: - Unapređena efektivnost i sposobnost državnih organa odgovornih za integrisano upravljanje granicom u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije za integrisano upravljanje granicom, kao i obezbeđivanje implementacije Strategije integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije i odgovarajućeg Akcionog plana u svim nadležnim organima zaduženim za integrisano upravljanje granicom.
Trajanje projekta: Projekat je završen u martu 2011. godine.

Naziv projekta: 2. Poboljšanje standarda granične kontrole (IPA 2007)
Nosilac projekta: Direkcija policije / Uprava granične policije.
Ukupna vrednost projekta: 4.768.975 evra.
Rezultati projekta: - Demilitarizacija celokupne srpske granice, poboljšanje kriminalističko-obaveštajnih poslova, bolji i efikasniji uslovi rada policije. - Poboljšana bilateralna saradnja i potisnut prekogranični kriminal-naročito ilegalne imigracije, trgovina ljudima, krijumčarenje narkotika, oružja, zabranjenih supstanci, prevencija neispravnih i lažnih putnih isprava. - Uspostavljeno efikasno upravljanje granicom, povećana bezbednost u Republici Srbiji i poboljšana sigurnostgranice i regiona. Brži tranzit putnika i robe kroz provere na graničnim prelazima, manje neopredeljenih tranzita preko granice i smanjenje svih troškova.
Trajanje projekta: Projekat završen u julu 2011. godine.

Naziv projekta: 3. Reforma policije: unutrašnja kontrola – tvining ugovor (IPA 2007)
Nosilac projekta: Sektor unutrašnje kontrole policije. Izabrani tvining partner: Velika Britanija i Republika Češka.
Ukupna vrednost projekta: 850.000 evra
Rezultati projekta: - Primena najboljih praksi EU u operativne, komandne i kontrolne procedure Sektora unutrašnje kontrole policije. - Poboljšana komunikacija između centrale i regionalnih kancelarija koja vodi povećanom broju otkrivanja slučajeva i kazni. - Povećana administrativna sposobnost i unapređenje međuagencijske saradnje. - Ojačana saradnja i koordinacija između nadležnih ministarstava i drugih javnih institucija.
Vreme trajanja granta: 20 meseci. Projekat je završen u junu 2012. godine.

Naziv projekta: 4. Naziv projekta: Razvoj informacionog sistema za kontrolu državne granice (IPA 2008)
Nosilac projekta: Uprava granične policije, a drugi korisnik Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije.
Ukupna vrednost projekta: 3.333.836 evra. Projekat je obuhvatio nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u vrednosti od 2.495.436 evra i ugovor o uslugama u vrednosti od 838.400 evra.
Rezultati projekta: - Unapređeni kapaciteti ljudskih resursa u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih relevantnih aktera u izvršavanjuposlovavezanih za upravljanje granicom u skladu sa međunarodnim sporazumima. - Akcioni plan za razvoj informacionog sistema je završen. - Unapređeno usklađivanje i razmena informacija između Uprave granične policije i drugih službi u strukturi policije. - Pilot informacioni sistem je dizajniran i operativan. - Povećana je efikasnost procedura i sistema koji se odnose na upravljanje granicama.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u februaru 2013. godine.

Naziv projekta: 5. Unapređenje kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i podrška razvoju sistema otkrivanja, oduzimanja i konfiskacije imovinske koristi stečene krivičnim delom kao i podrška razvoju ključnih institucija u Srbiji (IPA 2009)
Implementacioni partner: Savet Evrope
Nosilac projekta: Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, a korisnik projekta je bila i Jedinica za finansijske istrage u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Ukupna vrednost projekta: 2.140.000 evra
Rezultati projekta: - Zakonski okvir razvijen u saradnji sa odgovarajućim partnerskim ustanovama, u skladu sa međunarodnim standardima. - Direkcija i institucije koje se bave finansijskim istragama koriste dokazane metodologije za finansijske istrage, otkrivanje, oduzimanje, konfiskaciju i upravljanje imovinskom koristi stečenom izvršenjem krivičnih dela. - Uvedeni efikasni mehanizmi koji garantuju saradnju Direkcije i drugih državnih institucija u sistemu otkrivanja, oduzimanja, konfiskacije i upravljanja imovinskom korišću stečenom izvršenjem krivičnih dela. - Unapređena svest šire javnosti o ulozi sistema istrage, otkrivanja, oduzimanja, konfiskacije i upravljanja imovinskom korišću stečenom izvršenjem krivičnih dela. - Unapređena tehnička infrastruktura u ključnim državnim institucijama za sprovođenje finansijskih istraga i analizu podataka o imovinskoj koristi stečenoj izvršenjem krivičnih dela.
Trajanje projekta: 36 meseci. Projekat je završen u martu 2013. godine.

Naziv projekta: 6. Implementacija Strategije za borbu protiv opojnih droga-tvining ugovor (IPA 2010)
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, a drugi korisnik Ministarstvo zdravlja. Izabrani tvining partner: Nemačka i Češka Republika.
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra
Rezultati projekta: - Procedure za funkcionisanje nacionalnog sistema za lekove i kontrolu supstanci narkotika su razvijene i implementirane. - Institucije uključene u kontrolu narkotika primenjuju najsavremenija znanja u oblasti kontrole narkotika. - Poboljšano opšte znanje stanovništva i ojačano partnerstvo svih zainteresovanih strana.
Trajanje projekta: 21 mesec. Projekat je završen u julu 2014. godine.

Naziv projekta: 7. Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije – tvining ugovor i ugovor o nabavci opreme za Upravu granične policije (IPA 2010)
Nosilac projekta: Uprava granične policije i Uprava kriminalističke policije. Izabrani tvining partner: Velika Britanija i Češka Republika.
Ukupna vrednost projekta: 4.880.996 evra (nabavka opreme u vrednosti od 3.880.996 evra, a tvining komponenta u vrednosti od 1.000.000 evra).
Rezultati projekta: - Mere za praćenje visokotehnološkog kriminala su ocene, poboljšane i koriste se u procesu sveukupne prevencije nezakonitih migracija u nadležnim jedinicama MUP. - Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova koriste bazu podataka za prikupljanje, čuvanje i verifikaciju podataka o ilegalnim migrantima i oni su u stanju da efikasno razmenjuju podatke sa sličnim službama u regionu i u EU. - Obezbeđeni su kapaciteti i procedure za stalnu saradnju, razmenu informacija i iskustva sa specijalizovanim i sličnim službama u regionu i Evropi u skladu sa standardima EU. - Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova poseduju odgovarajuće veštine za primenu istražnih tehnika i opremu neophodnu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u cilju otkrivanja, dokumentovanja i procesuiranja krivičnih dela u vezi sa ilegalnim migracijama i primenjuju adekvatni tretman na ilegalne migrante.
Trajanje projekta: 27 meseci. Projekat je završen u septembru 2014. godine.

Naziv projekta: 8. Podrška razvoju elektronske uprave (IPA 2010)
Nosilac projekta: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a korisnici projekta su bili Uprava za upravne poslove i Sektor za analaitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije
Ukupna vrednost projekta: 1.291.800 evra
Rezultati projekta: - Sprovedena je analiza nedostataka o razmeni podataka između relevantnih državnih institucija i testirane su i stavljene u upotrebu preporuke o unapređenju komunikacije i razmeni podataka - Analiziran je i unapređen portal E-uprave - Tri odabrane usluge E-uprave za građane su dalje razvijene
Trajanje projekta: 22 meseca. Projekat je završen u decembru 2012. godine.

Naziv projekta: 9. Razvoj strateškog planiranja i unapređenje horizonatalne komunikacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije – tvining ugovor (IPA 2011)
Nosilac projekta: Biro za strateško planiranje, Kabinet ministra. Izabrani tvining partner: Velika Britanija.
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra
Rezultati projekta: - Sve moderne analitičke tehnike za strateško planiranjese primenjuju iuspostavljen je funkcionalan sistem za strateško planiranje. - Osigurano je kontinuirano poboljšanje strateškog upravljanja i odgovornosti institucije. - Strateške odluke se ažuriraju u skladu sa rezultatima praćenja i evaluacije.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u julu 2014. godine.

Naziv projekta: 10. Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji, komponenta 2: Uspostavljanje stacionarnih i mobilnih sistema za video nadzor za zaštitu državne granice (IPA 2011)
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 4.062.595,38 evra
Rezultati projekta: - Na osnovu sveobuhvatne analize rizika, identifikovani su prioritetni granični prelazi i granične oblasti za uspostavljanje stacionarnih i mobilnih sistema za video nadzor. - Policijski službenici na graničnim prelazima koriste moderne tehnike za kontrolu granice u skladu sa zahtevima EU, a koji se zasnivaju na uspostavljanju, upotrebi i održavanju stacionarnih i mobilnih sistema za video nadzor - Stacionarni i mobilni sistem za video nadzor je uspešno uspostavljen na izabranim graničnim pilot prelazima i oblastima
Trajanje projekta: Projekat je završen u julu 2014. godine.