Сектори

ПРОЈЕКТИ ИПА ПРВА КОМПОНЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА

Назив пројекта: 11. Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији – PACS (ИПА 2011)
Имплементациони партнер: Савет Европе
Носилац пројекта: Министарство правде, а корисници пројекта су били Дирекција полиције и Сектор унутрашње контроле полиције
Укупна вредност пројекта: 1.183.748,06 евра
Резултати пројекта: - Унапређени капацитети за истрагу и суђење случајева корупције - Јачање капацитета за борбу против корупције у оквиру правосудног система
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у јануару 2016. године.

Назив пројекта: 12. Реформа полиције и управљање миграцијама - твининг Компонента: Људски ресурси (ИПА 2012)
Носилац пројекта: Сектор за људске ресурсе. Твининг партнер: Велика Британија и Пољска.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000 евра
Резултати пројекта: - Усвојен и имплементиран потребан законодавни оквир и процедуре за функционисање модерног система управљања људским ресурсима, укључујући и ревизију Закона о полицији из 2005. и 2011. - Реорганизоване модерне јединице за управљање људским ресурсима, за које је су у складу са стратешким документима (Стратегијом, Акционим планом подржаним новим ИТ системом). - Модерне процедуре и пракса управљања људским ресурсима промовисане и имплементиране кроз Министарство и Дирекцију полицију, у складу са одговарајућим међународним стандардом за управљање људским ресусима.
Трајање пројекта: 27 месеци. Завршетак пројекта се очекује у мају 2016. године.

Назив пројекта: 13. Реформа полиције и управљање миграцијама – твининг уговор и набавка опреме (ИПА 2012)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције. Твининг партнер:Холандија, Аустрија и Словенија.
Укупна вредност пројекта: 2.107.500 евра
Резултати пројекта: Резултати пројекта који се односе на твининг уговор: - Припремљен је нови национални систем за издавање виза у складу са најбољом праксом ЕУ - Службеници дипломатско-конзуларних представништва и службеници граничне полиције користе нове ИТ вештине и стечено знање, као и методе координације како би открили потенцијалне илегалне мигранте, фалсификована документа и злоупотребу радних дозвола - Систем за мониторинг странаца којима је издат налог за напуштање територије је успостављен; Резултат пројекта који се односи на набавку: - Набављена је одговарајућа опрема и успостављена централна база података, која ће омогућити детаљно праћење и анализу података у складу са националношћу, полом и годинама странаца, и у употреби је за потребе МУП и МСП, као и друге потребе.
Трајање пројекта: 24 месеца. Завршетак пројекта се очекује у новембру 2016. године.

Назив пројекта: 14. Подршка систему владавине права, компонента 4 Адаптација простора за унапређење истражних техника и форензике (ИПА 2012)
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Национални криминалистичко-технички центар
Укупна вредност пројекта: 540.288,88 евра.
Резултати пројекта: - Aдаптиран простор, који је обезбедило Министарство унутрашњих послова, за физичко-хемијску и токсиколошку лабораторију у складу са ISO/IEC 17025 стандардима.
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат је завршен у јануару 2016. године.

Назив пројекта: 15. Превенција и борба против корупције, који обухвата уговор о услугама итвининг уговор (ИПА 2013)
Носилац пројекта: Министарство правде
Укупна вредност пројекта: 6.000.000 евра (Уговор о услугама 4.000.000, Твининг уговор 2.000.000)
Резултати пројекта: - Јачање транспарентности, ефикасности и сарадње институција за борбу против корупције у спровођењу и праћењу мера дефинисаних у Националној Стратегији за борбу против корупције и придруженом Акционом плану у девет кључних сектора. - Подршка превенцији корупције у складу са Стратегијом и Акционим планом. - Подршка побољшању истраге, гоњења и пресуде у случајевима корупције.
Трајање пројекта: до краја 2018. године

Назив пројекта: 16. Борба против организованог криминала (трговина људима, трговина дрогама, незаконита трговина оружјем и финансијске истраге) – твининг уговор (ИПА 2013)
Носилац пројекта: Министарство унутрашњих послова, Служба за борбу против организованог криминала и Национални криминалистичко – технички центар Управе криминалистичке полиције и Републичко јавно тужилаштво. Изабрани твининг партнер: Немачка, Француска и Словенија.
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра.
Резултати пројекта: - Унапређени капацитети Управе криминалистичке полиције и Републичког јавног тужилаштва у истрагама и гоњењу организованог криминала који се односи на трговину људима, незакониту трговину оружјем, трговину дрогама, финансијске истраге. - Подигнута свест у вези са трговином људима и борбом против незаконите трговине оружјем. - Постојећи законски оквир комплетиран и унапређен покривајући све аспекте трговине људима (у вези са српским жртвама и другима који транзитирају кроз Србију), и унапређена законска основа / стандарди који покривају нове области у трговини дрогама. Одузимање имовине стечене кривичним делом укључује анализу животног стила. - Унапређена међународна сарадња и координација у борби против трговине људима, незаконите трговине оружјем, трговине дрогама, финансијским истрагама. - Анализирани / мапирани постојећи капацитети и развијена мапа пута за акредитацију лабораторије у складу са стандардима ЕУ. - Тренирани професионални службеници у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошким лабораторијама и достигнута неопходна искустава за рад са ЕУ стандардима. - Процес акредитације започет: валидиране методе анализе које ће бити примењене у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошким лабораторијама.
Трајање пројекта: 18 месеци. Пројекат није још почео, а почетак реализације пројекта се очекује 2016. години.

Назив пројекта: 17. Лабораторија за анализу доказа потребних за процесуирање случајева криминала – уговор о набавци опреме (ИПА 2013)
Носилац пројекта: Национални криминалистичко –технички центар Управе криминалистичке полиције.
Укупна вредност пројекта: 2.300.000 евра.
Резултати пројекта: - У потпуности функционалне и опремљене просторије физичко – хемијске лабораторије (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, тргова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошке лабораторије у простору обезбеђеном од стране МУП (лоцираном на првом спрату зграде Кнеза Милоша 103, део Ц).
Трајање пројекта: 12 месеци. Пројекат није још почео, а почетак реализације пројекта се очекује 2016. години.

Назив пројекта: 18. Подршка Националном систему азила у Републици Србији –твининг уговор (ИПА 2013)
Носилац пројекта: Комесаријат за избеглице и миграције, а корисник пројекта је и Управа граничне полиције. Изабрани твининг партнер: Шведска, Холандија и Словенија.
Укупна вредност пројекта: 1.000.000 евра.
Резултати пројекта: - Унапређени капацитет иинституција које се баве питањима од значаја за тражиоце азила, нарочито у области напредних техника интервјуа и напредних метода за прикупљање информација оземљи порекла тражиоца азила. - Побољшан капацитет служби задужених за малолетне тражиоце азила без пратње. - Успостављени благовремени и адекватни механизами за подршку интеграције лица којима је одобрена међународна заштита у Републици Србији. - Правни оквир усклађен са прописима ЕУ. - Информисана јавност о правима, обавезама и проблемима тражиоца азила у Србији као и што су српски тражиоци азила у земљама чланицама ЕУ информисани о последицама злоупотребе слободног визног режима и злоупотребе бесплатног визног кратког боравка у чланицама ЕУ.
Трајање пројекта: 24 месеца. Реализација пројекта је започета у септембру 2015. године.

Назив пројекта: 19. Подршка унапређењу људских права и нулта дискриминација за толеранцију – твининг уговор (ИПА 2013)
Носилац пројекта: Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије и Повереник за заштиту равноправности
Резултати пројекта: - Учешће представника Министарства унутрашњих послова у оквиру активности 3.6. твининг пројекта - реализација две дводневне обуке за укупно 30 учесника, у временском термину од 09. до 13. маја 2016. године.

Назив пројекта: 20. Борба против трговине људима - твининг уговор (ИПА 2014)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције, а партнер је Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања
Укупна вредност пројекта: 1.000.000 евра.
Резултати пројекта: - Повећања ефикасност у откривању случајева трговине људима, као и заштита жртава и институционализација националног механизма за упућивање жртава.
Трајање пројекта: 24 месеца. Реализација пројекта је предвиђена у августу 2017.