Сектори

БИЛAТEРАЛНА САРАДЊА СА КРАЉЕВИНОМ ШВЕДСКОМ

Назив пројекта: 1. Представљање модерног концепта управљања људским ресурсима у МУП РС
Имплементациони партнер: DCAF
Укупна вредност пројекта: 1.449.000 евра
Резултати пројекта: - Подигнут ниво свести и унапређена интерна комуникација у вези са управљањем људским ресурсима. - Идентификација функција управљања људским ресурсима у МУП РС. - Подизање капацитета експерата за јединице МУП које обаљају функције управљања људским ресурсима. - Развој оквира политике уптављња људским ресурсима за будућу реформу. - Израда смерница за организациону структуру и функције јединице за управљање људским ресурсима. - Изградња капацитета у односу на међународне стандарде из области управљања људским ресурсима. - Пројектне активности делотворно и ефикасно имплементиране
Трајање пројекта: 34 месеца. Пројекат је завршен у септембру 2014. године.

Назив пројекта: 2. Развој капацитета за стратешко управљање у МУП
Имплементациона агенција: DCAF
Укупна вредност пројекта: 1.072.925 евра
Резултати пројекта: - Јачање капацитета и развој стратешког управљања и стратешког планирања у МУП
Трајање пројекта: 40 месеци. Пројекат је завршен у јуну 2014. године.

Назив пројекта: 3. Подршка стратешком развоју информацино технолошког (ИТ) система МУП-а
Имплементациони партнер: IMG
Укупна вредност пројекта: 1.623.564,50 евра
Резултати пројекта:
  • Подршка изради општег документа који се тиче стања ИТ система у МУП РС
  • Стратешка и анализа окружења (у оквиру МУП РС и других државних органа)
  • Израда ИТ стратегије МУП РС
  • Подршка изради Акционог плана на основу израђене ИТ Стратегије МУП РС
  • Подршка изради приоритетних ИТ области у МУП РС повезаних са електронским управљањем
Трајање пројекта: 20 месеци. Пројекат се завршава у јуну 2016. године, након продужетка од 6 месеци.

Назив пројекта: 4а. Подршка развојним капацитетима стратешког управљања и европских интеграција у Министарству унутрашњих послова Републике Србије - Прва компонента: Подршка стратешком управљању
Имплементациони партнер: ИМГ
Носилац пројекта: Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање
Укупна вредност пројекта: 2.188.150 евра
Резултати пројекта: Развој капацитета Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање како би се што спремније дочекало отварање преговора о приступању Републике Србије Европској унији. - Развијени капацитети за стратешко управљање - Подржано стратешко управљање - Развијен стратешки оквир - Унапређена прекогранична полицијска сарадња у области дугорочног планирања
Трајање пројекта: 30 месеци

Назив пројекта: 4б. Подршка развојним капацитетима стратешког управљања и европских интеграција у Министарству унутрашњих послова Републике Србије - Друга компонента: Подршка ЕУ интеграцијама
Имплементациони партнер: ИМГ
Носилац пројекта: Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање
Укупна вредност пројекта: 1.566.250 евра
Резултати пројекта: - Развијени капацитети за процес ЕУ интеграција - Развијени пословни процеси за процес ЕУ интеграција - Унапређена интерна комуникација у у вези процеса ЕУ интеграција
Трајање пројекта: 30 месеци

Назив пројекта: 5. Програм „Развој Министарства унутрашњих послова Републике Србије“ (2012-2014): Програм обухвата четири компоненте: - Успостављање модела полиције вођене обавештајним радом (ИЛП пројекат), корисник Национални криминалистичко-технички центар. - Развој система за криминалистичко-техничку и форензичку обуку и успостављање центра за форензичку обуку у склопу МУП Републике Србије“, корисник Управа криминалистичке полиције. - Подршка развоју Министарства унутрашњих послова Републике Србије у стратешком управљању и европским интеграцијама, корисник Биро за стратешко планирање. Кроз овај пројекат пружала се помоћ и Одељењу за управљање пројектима и другим организационим јединицама МУП, кроз финансирање обука и студијских посета у циљу подизања капацитета. - Као четврта компонента овог Програма финансирана је компонента родне равноправности у полицији.
Укупна вредност пројекта: 31.100.000 шведских круна
Резултати пројекта: - Трансформација МУП-а Републике Србије у цивилну полицијску службу у складу са најбољим европским стандардима уз поштовање кључних вредности, структуре и радних метода са циљем да се обезбеди унутрашња безбедност
Трајање пројекта: пројекат је завршен у јуну 2015. године, након продужетка од 6 месеци

Назив пројекта: 6. Назив пројекта: Програм „Развој Министарства унутрашњих послова Републике Србије“, 2016-2018: Програм обухвата четири компоненте: - Успостављање модела полиције вођене обавештајним радом (ИЛП пројекат); - Развој система за криминалистичко-техничку и форензичку обуку и успостављање центра за форензичку обуку у склопу Министарства унутрашњих послова Републике Србије; - Подршка процесима стратешког планирања у Министарству унутрашњих послова Републике Србије (у оквиру овог пројекта планиране су активности које подржавају рад преговарачке групе за АП24 и подршку унапређењу капацитета Одељења за управљање пројектима) - Родна равноправност
Укупна вредност пројекта: 41,100,000 шведских круна
Резултати пројекта: - Трансформација МУП-а Републике Србије у цивилну полицијску службу у складу са најбољим европским стандардима уз поштовање кључних вредности, структуре и радних метода са циљем да се обезбеди унутрашња безбедност, да се интегришу “Acquis Communitaire” и да се испуне захтеви за приступ ЕУ.
Трајање пројекта: 24 месеца, до краја 2018. године

Назив пројекта: 6а. Развијање Родне агенде у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 2016-2018
Имплементациони партнер: Шведска полиција
Земље учеснице: Република Србија, Министарство у унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Укупна вредност пројекта: 330.000 евра
Резултати пројекта:

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

Општи циљ: Адекватна родна заступљеност на свим нивоима (чинови, звања, специјалности) у складу са заступљеношћу жена у радно способном становништву.

Циљ Пројекта: Примена политика и процедура у МУП Републике Србије које обезбеђују већу заступљеност и задржавање жена на полицијским пословима и превазилажење препознатих формалних препрека за напредовање жена у полицији, као и препрека које произилазе из полицијске културе.

 

ОБАВЕЗНИ РЕЗУЛТАТИ

 

РЕЗУЛТАТ 1: Примењује се политика уважавања различитости и  једнаких могућности у оквиру система управљања људским ресурсима са акцентом на једнаким могућностима за жене.

РЕЗУЛТАТ 2: Примењују се структуре и процедуре које гарантују превенцију и одговор на случајеве родно засноване дискриминације и сексуалног узнемиравања жена и мушкараца запослених у МУП и Дирекцији полиције

РЕЗУЛТАТ 3: Глас запослених жена у МУП, кроз Асоцијацију жена полицијаца, има утицаја на доношење одлука у МУП које се тичу пословних процеса у МУП  и послова полиције

РЕЗУЛТАТ 4: Виши руководиоци су усвојили компетенције (ставове, понашања, вештине) неопходне за адекватну примену политике уважава различитости и једнаких могућности у полицији.

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Припремне активности: 

  1. Решењем министра формиран Имплементациони тим МУП Републике Србије за спровођење Пројекта

 

  1. Одржан Први састанак Имплементационог тима са консултанткињом за родну равноправност Шведске полиције,  на коме је утврђен начин рада на спровођењу Пројекта; извршена подела одговорности чланова Имплементационог тима (у оквиру 4 подгрупе) сагласно циљевима из Пројекта; дефинисан детаљан План активности у првој години спровођења Пројекта  - са роковима, носиоцима активности, очекиваним резултатима и потребним финансијским средствима

Реализоване активности: 

У оквиру Циља 1: Примењује се политика уважавања различитости и једнаких могућности у оквиру система управљања људским ресурсима са акцентом на једнаким могућностима за жене.

1. Реализована Радионица (у трајању од 3 дана у Новом Саду) посвећена планирању спровођења истраживања на узорку жена и мушкараца из седишта и одабраних организационих јединица МУП Републике Србије које репрезентују различите изазове са којима се срећу жене и мушкарци у оквиру чинова, звања и специјаности у полицији и МУП у целини /припремљени истраживачки инструменти; утврђен број и структура фокус група и дубинских интервјуа, као и водич за фокус групе и интервује; дефинисана динамика и начин спровођења истраживања, састав истраживачког тима и сл./

Циљ истраживања, које ће бити спроведено у наредна два месеца, је идентификовање препрека за регрутовање, задржавање и напредовање жена на полицијским пословима, као и мапирање могућих изазова имплементације новог система управљања људским ресурсима који је у фази имплементације. На основу резултата истраживања биће дефинисане препоруке за превазилаже уочених препрека за спровођење политике једнаких шанси и имплементирање родне компоненте у све нове функције управљања људским ресурсима са циљем већег привлачења, ефикаснијег задржавања и напредовања жена на полицијским пословима.

 

 

Трајање пројекта: 36 месеца

Прва<1>Последња