Građani

Izdavanje saobraćajne dozvole po hitnom postupku

Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, koja je objavlјena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje saobraćajne dozvole, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara. 

Brojevi računa policijskih uprava i pozivi na broj (Word, PDF).