Ministarstvo

Sekretarijat Ministarstva


Sekretarijat obavlјa normativne, opšte pravne i pravno-savetodavne poslove od interesa za Ministarstvo u celini, a u cilјu obezbeđivanja pravne valјanosti u obavlјanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Organizuje, analizira, planira, predlaže i realizuje poslove Ministarstva u oblasti evropskih integracija. Planira, koordinira i organizuje izradu dokumenata javnih politika i sprovodi proceduru njihovog usvajanja. Obavlјa poslove koji se odnose na zastupanje interesa Republike Srbije – Ministarstva u radno-pravnim i imovinsko-pravnim sporovima. Obavlјa poslove koji se odnose na drugostepeni disciplinski postupak. Pruža stručnu pravnu podršku organizacionim jedinicama Ministarstva prilikom saradnje sa drugim državnim organima. Obavlјa poslove i sprovodi procedure kojima se omogućava efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica Ministarstva. Obavlјa poslove izrade normativnih i opštih, kao i pojedinačnih pravnih akata u skladu sa propisanim procedurama. Bavi se tumačenjem zakona i pravnih propisa iz delokruga Ministarstva i davanjem stručnih mišlјenja. Obavlјa poslove rešavanja imovinsko-stambenih pitanja između Ministarstva sa jedne strane i zaposlenih ili drugih državnih organa sa druge strane. Učestvuje u aktivnostima u vezi sa pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnose na: izvršavanje pojedinih aktivnosti u vezi sa pregovaračkim poglavlјima, izveštavanje, kao i učestvovanje u međunarodnim pregovorima. Obavlјa poslove u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja i daje smernice za zakonitu razmenu podataka sa drugim organima. Preduzima mere neophodne za zakonitu primenu propisa iz oblasti uzbunjivanja i zaštite od zlostavlјanja na radu. Prati i primenjuje propise kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti i obavlјa poslove kojima se omogućava nesmetano sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu. Obavlјa i druge poslove koje odredi ministar.

Sekretarijat u svom sastavu ima:
1.    Grupu za administrativno-tehničke i dokumentalističke poslove;
2.    Odelјenje za normativne poslove;
3.    Odelјenje za opšte-pravne poslove;
4.    Odelјenje za evropske integracije;
5.    Odelјenje za javne politike;
6.    Odelјenje za poslove zastupanja;
7.    Odelјenje za stambene poslove;
8.    Odelјenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima;
9.    Disciplinsku komisiju.

                
        
    Odelјenje za normativne poslove obavlјa stručne poslove u Ministarstvu koji se odnose na uspostavlјanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema u oblastima policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Izrađuje, priprema i usaglašava propise i opšte akte iz nadležnosti Minstarstva, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama i sprovodi proceduru za njihovo donošenje. Nomotehnički uređuje nacrte zakona i podzakonskih akata iz delokruga rada Ministarstva. Priprema mišlјenja na predloge propisa koje predlažu drugi organi državne uprave. Prati primenu propisa i inicira aktivnosti za unapređenje njihove primene. Daje tumačenja i stručna mišlјenja o primeni propisa u oblastima policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Stara se o međusobnoj usaglašenosti propisa iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Predlaže i učestvuje u organizaciji seminara, edukacija i kurseva u cilјu unapređenja rada organizacionih jedinica u izradi i primeni propisa. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odelјenje za normativne poslove u svom sastavu ima:
1.    Odsek za izradu propisa;
2.    Odsek za praćenje primene propisa.

                
Odelјenje za opšte-pravne poslove prati primenu propisa u oblasti sistema državne uprave, organizacije i rada Ministarstva, radnih odnosa u Ministarstvu, upravnog postupka, policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Daje stručna mišlјenja i pruža stručnu pomoć u primeni propisa u cilјu zakonitog i jednoobraznog postupanja Ministarstva. Učestvuje u pripremi akata koje Ministarstvo predlaže Vladi i sprovodi proceduru za njihovo donošenje. Priprema mišlјenja na predloge propisa i drugih akata koji se dostavlјaju Ministarstvu. Sačinjava predloge odgovora za Kabinet ministra i daje mišlјenja na predloge odgovora ministra, državnih sekretara i šefa Kabineta, sačinjene od strane drugih organizacionih jedinica. Priprema predloge odgovora u vezi sa poslaničkim pitanjima i zahtevima za obaveštenje i objašnjenje narodnih poslanika. Prati i preduzima mere neophodne radi obezbeđenja zakonitosti u primeni propisa iz oblasti zaštite uzbunjivača i zaštite od zlostavlјanja na radu. Pruža stručnu pomoć ovlašćenim licima u cilјu zakonitog i jednobraznog postupanja u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti uzbunjivanja i zaštite od zlostavlјanja na radu. Predlaže i učestvuje u organizaciji seminara, edukacija i kurseva u cilјu unapređenja rada organizacionih jedinica u primeni propisa.  Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odelјenje za opšte-pravne poslove u svom sastavu ima:
1.    Odsek za pravne poslove;
2.    Odsek za podršku u ostvarivanju prava u postupcima uzbunjivanja i zaštite od zlostavlјanja na radu
.


Odelјenje za evropske integracije organizuje, analizira, planira, predlaže i realizuje poslove Ministarstva u oblasti evropskih integracija. Nadležno je za planiranje i organizovanje procesa usklađivanja i usaglašavanja sa standardima i pravnim tekovinama Evropske unije. Koordinira, nadgleda i kontroliše aktivnosti preduzete sa cilјem usklađivanja propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, Poglavlјa 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, kao i ostalih poglavlјa u kojima učestvuje Ministarstvo. Stara se o stepenu normativnog, organizacionog i institucionalnog usaglašavanja sa obavezama iz pristupnog procesa Republike Srbije u Evropsku uniju, iz delokruga Ministarstva. Organizuje i koordinira izradu priloga Ministarstva za Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije – NPAA, koordinira i proces izveštavanja sa aspekta nadležnosti Ministarstva i prati izveštavanje o njegovom sprovođenju. Priprema tekstualni deo Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropskeu nije – NPAA i koordinira popunjavanje tabelarnog dela NPAA od strane imenovanihpredstavnika Ministarstva. Prati razvoj pravnog poretka Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova i Poglavlјa 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao i ostalih poglavlјa u kojima Ministarstvo učestvuje i prati proces pregovora za prijem u članstvo Evropske unije, u cilјu obezbeđivanja preduslova za efektivnu i efikasnu primenu pravnih tekovina Evropske unije. Organizuje i koordinira rad na izradi tabela usklađenosti propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije i izjava usklađenosti nacionalnog pravnog poretka sa pravnim poretkom Evropske unije, u nacionalnoj proceduri. Pruža stručnu, tehničku i administrativnu i savetodavnu pomoć,  planira, organizuje i obavlјa poslove za potrebe rada Pregovaračke grupe za Poglavlјe 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, usmerava i nadgleda rad predstavnika Ministarstva u svim procesima vazanim za Poglavlјe 24 i Poglavlјe 23 – Pravosuđe i osnovna prava i procesima vezanim za ostala pregovaračka poglavlјa /18/.  Neposredno obavlјa, sprovodi i koordinira poslove vezane za stručnu redakturu propisa Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, koja se sprovodi u skladu sa Priručnikom za prevođenje pravnih akata Evropske unije. Planira i organizuje pregovaranje, usaglašavanje, potvrđivanje i praćenje sprovođenja međunarodnih sporazuma, konvencija i drugih međunarodnih dokumenata.  Učestvuje u pregovorima i sprovodi proceduru za zaklјučenje međunarodnih sporazuma sa Evropskom unijom ili njenim specijalizovanim agencijama i telima,  kao i u kreiranju sistema za učešće civila u multinacionalnim operacijama Evropske unije.  Neposredno učestvuje u toku procesa pregovora za prijem Republike Srbije u članstvo Evropske unije. Usko sarađuje sa organizacionim jedinicama Ministarstva u oblasti evropskih integracija, neposredno sarađuje i komunicira sa Ministarstvom nadležnim za evropske integracije, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i nadležnim direktoratima Evropske komisije. Prati, analizira i proučava politike EU, njihove efekte na Ministarstvo i daje stručno mišlјenje. Takođe, daje ocenu svrsishodnosti projektnih predloga, finansiranih iz fondova Evropske unije, kao i iz bilateralne podrške država članica Evropske unije.Obavlјaidrugeposlovekojeodredisekretar.

    Odelјenje za evropske integracije u svom sastavu ima:
1.    Odsek za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije;
2.    Odsek za međunarodne sporazume.

Odelјenje za javne politike planira, koordinira i organizuje izradu dokumenata javnih politika i sprovodi proceduru njihovog usvajanja. Učestvuje u izradi i drugih planskih dokumenata, kao što su: Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade, Srednjoročni plan, priprema prilog Ministarstva za Godišnji plan rada Vlade, Plan i program rada Ministarstva i Izveštaj o realizaciji plana rada Vlade i dr.  Sprovodi ex-ante i ex-post analizu efekata, organizuje konsultacije i javne rasprave, priprema izveštaje nakon sprovedene javne rasprave. Prati promene javnih politika koje su u nadležnosti Ministarstva i usklađenost rešenja u propisima sa tim javnim politikama i inicira njihove izmene. Predlaže i učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata od značaja iz nadležnosti Odelјenja. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odelјenje za javne politike u svom sastavu ima:
1.    Odsek za planiranje, ocenu sprovođenja i izveštavanje;
2.    Odsek za analize planskih dokumenata.

    
Odelјenje za poslove zastupanja obavlјa poslove koji se odnose na zastupanje interesa Republike Srbije – Ministarstva unutrašnjih poslova u radno-pravnim i imovinsko-pravnim sporovima. Prati i koordinira aktivnosti usmerene ka realizaciji zaštite interesa Ministarstva iz imovinsko-pravne i obligaciono-pravne materije. Sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima a u kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova stranka u postupku. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odelјenje za poslove zastupanja u svom sastavu ima:
1.    Odsek za radno-pravno zastupanje;
2.    Odsek za imovinsko-pravno zastupanje.

    Odelјenje za stambene poslove obavlјa stručne poslove koji se odnose na nabavku, preuzimanje, raspodelu, otuđenje i evidenciju stanova koji su u vlasništvu Republike Srbije, a koji su opredelјeni na korišćenje Ministarstvu. Obavlјa poslove rešavanja imovinsko-pravnih i stambenih pitanja između Ministarstva sa jedne strane i zaposlenih ili drugih državnih organa sa druge strane. Pruža stručnu i administrativnu pomoć Komisiji za stanove iz projekta državne stanogradnje i Stambenoj komisiji Ministarstva. Prati i koordinira aktivnosti koje su usmerene na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Ministarstva i Republike Srbije preduzetih od strane svih organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije. Daje  tumačenja, odnosno mišlјenja na pravne propise iz imovinsko-pravne i stambene oblasti. Ostvaruje u okviru delokruga Odelјenja saradnju i zajednički rad sa drugim ministarstvima i organima i organizacijama u pitanjima iz delokruga Odelјenja. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

Odelјenje stambene poslove u svom sastavu ima:
1.    Odsek za stambene i imovinsko-pravne poslove;
2.    Odsek za stambene poslove i evidencije


    Odelјenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima obavlјa stručne poslove koji se odnose na obradu podataka i evidencije koje se vode u Ministarstvu, informacije od javnog značaja, sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu i saradnju sa nezavisnim telima. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odelјenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima u svom sastavu ima:
1.    Odsek za obradu podataka i evidencije;
2.    Odsek za pritužbe;
3.    Odsek za saradnju sa nezavisnim telima.


Disciplinska komisija obavlјa stručne poslove u Ministarstvu koji se odnose na organizaciju i sprovođenje drugostepenog disciplinskog postupka. Daje tumačenja, odnosno mišlјenja na pravne propise iz oblasti utvrđivanja disciplinske odgovornosti. Učestvuje u usklađivanju prakse prilikom sprovođenja postupka i izricanja disciplinskih mera u Ministarstvu. Predlaže i učestvuje u edukaciji policijskih službenika u cilјu efikasnosti u pokretanju i sprovođenju disciplinskog postupka. Prati pozitivno-pravnu regulativu, sistemske i druge propise koji su vezani za sprovođenje disciplinskog postupka, kao i praksu sudova. Analizira, planira, koordinira rad Veća. U saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva učestvuje u evidentiranju i izvršenju izrečenih disciplinskih mera. Priprema i podnosi godišnji izveštaj o radu Disciplinske komisije ministru i sekretaru Ministarstva. Obavlјa i druge poslove koje odredi sekretar.