Ministarstvo

Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja savetodavne, policijske, operativno-stručne poslove, poslove u vezi odnosa s javnošću, poslove protokola, policijsko-analitičke, administrativno-tehničke i druge poslove koji su značajni za rad ministra.

Vrši kontrolu rada načelnika i zaposlenih u Sektoru unutrašnje kontrole.

Učestvuje u vršenju nadzora nad pritužbenim postupkom prema policijskim službenicima i drugim zaposlenima u Ministarstvu.

Organizuje i vrši poslove koji obezbeđuju blagovremeno i potpuno informisanje ministra o pojavama, događajima i saznanjima od značaja za rad Ministarstva, kao i obavljanja policijskih poslova od strane zaposlenih.

Sarađuje sa unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva u cilju izvršavanja policijskih i drugih poslova koje odredi ministar.

Prati, proučava i obrađuje materijale Narodne skupštine, Vlade i drugih državnih organa i stara se da unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva blagovremeno za ove organe pripreme i dostave potrebne materijale.

Priprema, pribavlja i obrađuje stručna mišljenja po određenim aktima i pitanjima za potrebe ministra.

Organizuje i stara se o pripremi materijala za sastanke ministra.

Priprema sednice koje organizuje ministar, sačinjava zapisnike i zaključke sa tih sednica i prati njihovo izvršavanje.

Izrađuje materijale za izlaganje ministra u nadležnim organima i organizacijama i za istupanje u javnosti.

Organizuje i realizuje informisanje javnosti o radu Ministarstva.

Organizuje i obavlja poslove protokola i prevođenja za potrebe ministra, a po potrebi i za druge organizacione jedinice Ministarstva.

Obavlja i druge poslove po nalogu ministra i za potrebe unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva.

 

Kabinet ministra u svom sastavu ima:  

1.    Odeljenje za stručno-operativne i policijsko analitičke poslove;
2.    Odeljenje za poslove protokola i
3.    Odeljenje za medije i komunikacije.

Odeljenje za stručno-operativne i policijsko analitičke poslove organizuje i prati izvršavanje poslova i zadataka i neposredno učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti Kabineta ministra. Obavlja stručne, operativne i policijsko analitičke poslove, kao i organizacione poslove za potrebe ministra, savetnika ministra - šefa Kabineta i zamenika šefa Kabineta, priprema materijale o kojima oni odlučuju kao i druge poslove koje mu povere. Priprema informacije, stručne analize, mišljenja, izveštaje, beleške, podsetnike i druge materijale za potrebe ministra, savetnika ministra - šefa Kabineta i zamenika šefa Kabineta. Učestvuje u vršenju nadzora nad pritužbenim postupkom, a po nalogu neposrednog rukovodioca.
    
Odeljenje za poslove protokola obavlja poslove protokola i prevođenja za potrebe ministra, a po potrebi i drugih organizacionih jedinica Ministarstva. Priprema i realizuje sastanke u kojima učestvuje ministar, priprema program sastanka i obezbeđuje uslove za njegovo održavanje. Organizuje doček i boravak stranih delegacija koje dolaze u posetu ministru. U saradnji sa drugim organizacionim jedinicama priprema i realizuje službena putovanja ministra u zemlji i inostranstvu i njegova pojavljivanja u javnosti. Organizuje događaje čiji je organizator Ministarstvo.

Odeljenje za medije i komunikacije obavlja poslove informisanja javnosti o radu i rezultatima Ministarstva. Analizira i prati informacije objavljene u medijima koje su od značaja za rad Ministarstva. Priprema i koordinira istupanja zaposlenih u medijima. Uređuje zvaničnu internet stranicu Ministarstva i koordinira rad administratora internet stranica organizacionih jedinica. Priprema i distribuira medijima izjave zaposlenih na teme koje su od značaja za rad Ministarstva. Kreira video i foto arhivu aktivnosti Ministarstva i snimljeni materijal distribuira medijima. Organizuje i učestvuje u organizaciji svečanosti i promotivnih kampanja Ministarstva.

Odeljenje za medije i komunikacije u svom sastavu ima:

1.    Odsek za medije i
2.    Odsek za internet i multimedije.

Odsek za medije obavlja poslove informisanja javnosti o aktivnostima, radu i rezultatima Ministarstva. Izveštava ministra i nadležne u Ministarstvu o svim događajima i informacijama objavljenim u medijima koje mogu biti od  značaja za rad Ministarstva. Analizira informacije objavljene u medijima i predlaže mere u cilju pravovremenog reagovanja. Organizuje i koordinira radom zaposlenih u područnim policijskim upravama koji su zaduženi za odnose sa javnošću. Organizuje redovne i vanredne konferencije za novinare, medijsko praćenje aktivnosti Ministarstva i ministra u zemlji i van zemlje. Organizuje i priprema nastupe ministra, načelnika područnih policijskih uprava i zaposlenih u Ministarstvu u medijima. Obavlja poslove organizacije i promocije manifestacija i svečanosti koje organizuje Ministarstvo. Obavlja poslove koordinacije između medija i organizacionih jedinica u okviru Ministarstva i područnih policijskih uprava, kao i zaposlenih u Ministarstvu. Učestvuje u pripremi za javne nastupe. Postupa po zahtevima novinara, produkcijskih kuća i drugih institucija. Učestvuje ili samostalno kreira i sprovodi promotivne kampanje i distribuira medijima ključne poruke. Prikuplja informacije i podatke o aktivnostima zaposlenih u cilju samostalnog kreiranja i sprovođenja medijskih akcija, kampanja i promocija aktivnosti zaposlenih u Ministarstvu.

Odsek za internet i multimedije obavlja poslove uređivanja i ažuriranja priloga na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i zvaničnih naloga Ministarstva na društvenim mrežama. Priprema dnevne i tematske vesti i informacije koje je potrebno objavljivati na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i društvenim mrežama. Bavi se dizajniranjem i grafičkim rešenjima za potrebe zvanične internet stranice i ilustrativnih priloga. Koordinira radom administratora internet stranica organizacionih jedinica Ministarstva. Koordinira sa drugim organizacionim jedinicama u cilju usaglašavanja i pripreme priloga za zvaničnu internet stranicu i društvene mreže. Obavlja poslove organizacije rada snimatelja, snimanje i fotografisanje aktivnosti ministra i zaposlenih u Ministarstvu. Obrađuje i priprema video i foto materijal za emitovanje u štampanim i elektronskim medijima. Kreira i vodi evidencije foto i video-akustičkog materijala. Vrši distribuciju video-akustičkog i foto materijala medijima, grafičke pripreme i obrade promotivnih materijala za kampanje koje sprovodi Ministarstvo. Obavlja poslove tehničke i organizacione pripreme redovnih i vanrednih konferencija za novinare, svečanosti, aktivnosti i društveno odgovornih i preventivnih kampanja koje organizuje ili u kojima učestvuje Ministarstvo.