Sektori

Sektor unutrašnje kontrole

Sektor unutrašnje kontrole obavlјa poslove kontrole zakonitosti rada policijskih službenika, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, a naročito pri izvršavanju policijskih zadataka i primeni policijskih ovlašćenja, odnosno pri vršenju poslova iz svog delokruga. Preduzima mere i radnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak na otkrivanju i suzbijanju krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja, kao i drugih krivičnih dela izvršenih od strane policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, na radu ili u vezi sa radom. Postupa po sopstvenoj inicijativi, na zahtev nadležnog javnog tužioca, na osnovu prikuplјenih obaveštenja i drugih saznanja, pisanih obraćanja policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, građana i pravnih lica u slučajevima koji nisu predviđeni odredbama kojima se reguliše pritužbeni ili skraćeni postupak ili odredbama drugih zakona. Vrši preventivno kontrolni nadzor svih organizacionih jedinica Ministarstva. Sprovodi test integriteta u svrhu jačanja profesionalnog integriteta i preventivnog delovanja. Sprovodi analizu rizika od korupcije u svim organizacionim jedinicama u Ministarstvu i za svako radno mesto u Ministarstvu u cilјu stvaranja jedinstvene metodologije na osnovu koje se prepoznaju, identifikuju i procenjuju rizici od korupcije i utvrđuju institucionalni i pojedinačni faktori koji omogućavaju korupciju, prepoznatu registrom rizika. Vodi evidenciju imovnog stanja za sve rukovodioce u Ministarstvu, kao i za zaposlene na visokorizičnim radnim mestima u Ministarstvu ustanovlјenim analizom rizika od korupcije i vrši kontrolu tačnosti podataka prijavlјenih u imovinskom kartonu kao i kontrolu promene imovnog stanja. Vrši drugi i treći nivo bezbednosnih provera za rukovodioce srednjeg, visokog i strateškog nivoa u Ministarstvu. Vrši kontrolu zakonitog korišćenja informacionog sistema Ministarstva. Sarađuje sa srodnim službama, međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju isti ili sličan delokrug, a za primarni cilј imaju borbu protiv korupcije.

         Sektor unutrašnje kontrole u svom sastavu ima:

 1. Odelјenje za operativne aktivnosti;
 2. Odelјenje za koordinaciju rada centara;
 3. Odelјenje za preventivne aktivnosti;
 4. Odelјenje za bezbednosne provere i operativno-informatičku podršku;
 5. Odelјenje za tajni nadzor i tehničku podršku.

        Odelјenje za operativne aktivnosti planira, organizuje i sprovodi mere i radnje na otkrivanju, suzbijanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja, kao i drugih krivičnih dela policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, izvršenih na radu ili u vezi sa radom.

        Odelјenje za operativne aktivnosti u svom sastavu ima:

 1. Odsek za kriminalističko-operativno postupanje;
 2. Odsek za kriminalističko-operativnu analitiku i nadzor komunikacija.

         Odsek za kriminalističko-operativno postupanje prikuplјa, sistematizuje i analizira operativna i obaveštajna saznanja i informacije i prikuplјa dokaze u cilјu otkrivanja i suzbijanja krivičnih dela sa elementima korupcije kao i drugih krivičnih dela, izvršenih od strane zaposlenih u Ministarstvu kao i od strane drugih lica.

        Odsek za kriminalističko-operativnu analitiku i nadzor komunikacija obavlјa poslove obrade i analize podataka prikuplјenih operativnim radom i primenom posebnih dokaznih mera i radnji u cilјu izrade operativno-analitičkih preseka i izveštaja i neposredno primenjuje posebne dokazne radnje.

       Odelјenje za koordinaciju rada centara planira i organizuje informisanje, izveštavanje i koordinaciju rada  organizacionih jedinica u svom sastavu, na regionalnom nivou sprovodi mere i radnje na otkrivanju, suzbijanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja, kao i drugih krivičnih dela policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, izvršenih na radu ili u vezi sa radom.

        Odelјenje za koordinaciju rada centara u svom sastavu ima:

 1. Odsek - Centar Beograd;
 2. Odsek- Centar Novi Sad;
 3. Odsek- Centar Niš;
 4. Odsek- Centar Kragujevac;
 5. Odsek- Centar Užice.

        Odseci - Centri Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Užice sistematizuju i analiziraju operativna i obaveštajna saznanja i informacije i prikuplјaju dokazni materijal u cilјu otkrivanja i suzbijanja krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašnja kao i drugih krivičnih dela policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu.

       Odelјenje za preventivne aktivnosti prikuplјa obaveštenja, postupa po prijavama fizičkih i pravnih lica, sprovodi preventivno-kontrolni nadzor i kontroliše zakonitost rada policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Sprovodi analizu rizika od korupcije i test integriteta. Vrši kontrolu prijave i promene imovnog stanja za sve rukovodioce i za zaposlene na visokorizičnim radnim mestima u Ministarstvu ustanovlјenih analizom rizika od korupcije i o tome vodi evidenciju.

         Odelјenje za preventivne aktivnosti u svom sastavu ima:

 1. Odsek za preventivnu kontrolu i analizu rizika od korupcije;
 2. Odsek za kontrolu imovnog stanja;
 3. Odsek za sprovođenje testa integriteta.

          Odsek za preventivnu kontrolu i analizu rizika od korupcije postupa po obraćanjima u kojima se ukazuje na nezakonito i neprofesionalno postupanje policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Obavlјa konkretne poslove i zadatke tokom vršenja preventivnih kontrola u organizacionim jedinicama Ministarstva. Sprovodi analizu rizika od korupcije u svim organizacionim jedinicama u Ministarstvu i za svako radno mesto u Ministarstvu.

          Odsek za kontrolu imovnog stanja obavlјa poslove vođenja evidencije imovnog stanja za rukovodioce i za zaposlene na visokorizičnim radnim mestima u Ministarstvu ustanovlјenim analizom rizika od korupcije. Vrši kontrolu tačnosti podataka prijavlјenih u imovinskom kartonu, kao i kontrolu promene imovnog stanja.

         Odsek za sprovođenje testa integriteta sprovodi test integriteta u svrhu jačanja profesionalnog integriteta policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Na osnovu Odluke o sprovođenju testa integriteta priprema, sprovodi i koordinira aktivnostima prilikom realizovanja Plana za sprovođenje testa integriteta.

         Odelјenje za bezbednosne provere i operativno-informatičku podršku prikuplјa, sistematizuje i analizira operativna i obaveštajna saznanja i informacije radi vršenja bezbednosnih provera drugog i trećeg nivoa za rukovodioce srednjeg, visokog i strateškog nivoa u Ministarstvu i vrši operativno-analitičku obradu predmeta i dokumenata, centralizovano administriranje i zaštitu računarske opreme, mreža i baza podatka Sektora, uz pružanje stručne, logističke, tehničke i informatičke podrške i pomoći svim linijama rada Sektora. Stara se o administriranju i zaštiti podataka koje Sektor vodi u sopstvenim evidencijama i vrši kontrolu zakonitog korišćenja informacionog sistema Ministarstva. Planira i organizuje međunarodnu saradnju sa srodnim službama i međunarodnim institucijama i organizacijama.

        Odelјenje za bezbednosne provere i operativno-informatičku podršku u svom sastavu ima:

 1. Odsek za bezbednosne provere;
 2. Odsek za operativno-informatičku podršku.

        Odsek za bezbednosne provere vrši drugi i treći nivo bezbednosnih provera za rukovodioce srednjeg, visokog i strateškog nivoa rukovođenja u Ministarstvu. Preduzima mere i radnje u cilјu utvrđivanja postojanja ili nepostojanja bezbednosne smetnje, u skladu sa zakonom.

         Odsek za operativno-informatičku podršku vrši operativno-analitičku obradu predmeta i dokumenata, sistematizuje i evidentira podatke u bazama podataka. Vrši analitička istraživanja pojavnih oblika nezakonitosti u radu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu. Vrši centralizovano administriranje računarske opreme, mreža i baza podataka Sektora i predlaže mere i aktivnosti u cilјu zaštite autonomnog informacionog sistema Sektora.

        Odelјenje za tajni nadzor i tehničku podršku sprovodi posebne dokazne radnje propisane odredbama Zakonika o krivičnom postupku, koje su određene naredbom nadležnog suda radi prikuplјanja dokaza, kao i policijskog opažanja i opserviranja, u cilјu formiranja predloga nadležnim organima.

        Odelјenje za tajni nadzor i tehničku podršku u svom sastavu ima:

 1. Odsek za tajni nadzor;
 2. Odsek za tehničku podršku.

         Odsek za tajni nadzor sprovodi posebne dokazne radnje propisane odredbama Zakonika o krivičnom postupku koje su određene naredbom nadležnog suda radi prikuplјanja dokaza, kao i policijskog opažanja i opserviranja, u cilјu formiranja predloga nadležnim organima.

        Odsek za tehničku podršku obavlјa poslove planiranja, pripreme i sprovođenja tehničke podrške prilikom primene posebnih dokaznih radnji, po naredbi nadležnog suda.

         Organizaciona šema Sektora unutrašnje kontrole

 

 detaljnije...