Грађани

Боравиште

Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван места пребивалишта у Републици Србији дуже од 90 дана.

Грађанин је дужан да пријави боравиште надлежном органу по месту боравишта у року од осам дана од дана доласка у место боравишта.

Пријава боравишта подноси се лично на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту подносиоца захтева;
 2. доказ о привременом боравку ван места свог пребивалишта дужег од 90 дана
 3. исправе којима се доказују подаци из захтева (доказ о правном основу коришћења стамбене јединице на адреси на коју се пријављује тј. уговор о купопродаји стана, уговор о поклону стана, правоснажно оставинско решење, уговор о коришћењу стана, власнички лист, решење о кућном броју, итд), као и писану изјаву власника непокретности уколико се боравиште пријављује на адреси туђег стана;
 4. уплатницa генерисанa на порталу е-Управе.

  Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана и повратка из иностранства

  Грађани који одлазе у иностранство са намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су да пре одласка надлежном органу пријаве привремени боравак у иностранству, као и да пријаве повратак у земљу у року од осaм дана од дана повратка у место пребивалишта.

  Грађани су дужни да пријаве и малолетна лица уколико она путују са њима.

  Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана, као и повратка из иностранства подноси се лично на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа.

  1. важећу личну карту и путну исправу подносиоца пријаве;
  2. уплатницa генерисанa на порталу е-Управе.