Грађани

Боравиште

Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван места пребивалишта у Републици Србији дуже од 90 дана.

Грађанин је дужан да пријави боравиште надлежном органу по месту боравишта у року од осам дана од дана доласка у место боравишта.

Пријава боравишта подноси се лично на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа:

  1. важећу личну карту подносиоца захтева;
  2. доказ да ће лице боравити на адреси на којој пријављује боравиште(изјава власника стана);
  3. доказ о уплаћенoj накнади на име републичке административне таксе за пријаву боравишта.
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта
види табелу (Word, PDF)

Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана и повратка из иностранства

Грађани који одлазе у иностранство са намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су да пре одласка надлежном органу пријаве привремени боравак у иностранству, као и да пријаве повратак у земљу у року од осaм дана од дана повратка у место пребивалишта.

Грађани су дужни да пријаве и малолетна лица уколико она путују са њима.

Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана, као и повратка из иностранства подноси се лично на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа.

  1. важећу личну карту и путну исправу подносиоца пријаве;
  2. доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана, као и повратка из иностранства.
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта
види табелу (Word, PDF)

Пример попуњавања уплатнице