Грађани

Поновно стицање држављанства

Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство може поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесе ЗАХТЕВ ЗА ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

  1. податак о престанку држављанства Републике Србије (име органа који је донео решење, број и датум решења),
  2. доказ о страном држављанству,
  3. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема (ВИДИ ТАБЕЛУ).

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:
-    о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
-    евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
-    друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.