Грађани

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Члан 28. Закона

Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе ЗАХТЕВ ЗА ОТПУСТ и ако испуњава следеће услове:

 1. да је навршио 18 година живота;
 2. да нема сметњи у погледу војне обавезе;
 3. да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији;
 4. да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији;
 5. да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђен не казну затвора – да је ту казну издржао;
 6. да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Уз захтев за отпуст подносилац прилаже:

 1. Захтев за отпуст из држављанства Републике Србије;
 2. доказ о уплаћеној такси;
 3. фотокопија важећег документа са фотографијом;
 4. уверење о држављанству Републике Србије;
 5. извод из матичне књиге рођених;
 6. извод из матичне књиге венчаних;
 7. оригинал важеће гаранције о пријему у страно држављанство или уверење о стеченом страном држављанству са преводом на српски језик (или прописно оверене фотокопије истих);
 8. уверење надлежног основног и вишег суда да ли је лице под истрагом и да ли је покренут кривични поступак;
 9. уверење Вишег суда у Београду, Посебног одељења  за организовани криминал и Одељења за ратне злочине;
 10. уверење  Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда према месту пребивалишта;
 11. уверење надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама на територији Републике Србије;
 12. уверење надлежне градске управе о регулисаним пореским обавезама на територији Републике Србије;
 13. уверење надлежног центра за социјални ради о регулисаним обавезама из брачног односа и односа родитеља и деце;
 14. уверење војног одсека о регулисаној војној обавези (за мушкарце до 60 године живота)
 15. САГЛАСНОСТ другог родитеља са захтевом за отпуст из држављанства Републике Србије малолетног детета (потпис родитеља који даје сагласност мора бити оверен од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или ДКП Републике Србије);
 16. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени) или копија оверена од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране ДКП Републике Србије (ово у случају кад захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање);
 17. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Републике Србије ако други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права;
 18. САГЛАСНОСТ малолетног детета старијег од 14 година са захтевом са отпуст из држављанства Републике Србије, коју потписује пред овлашћеним лицем надлежног органа у Републици Србији или пред дипломатско-конзуларним представништвом Републике Србије у иностранству;
 19. решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18. године живота (када захтев подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).