Građani

Upis u jedinstveni registar vozila

Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica MUP-a, teritorijalno nadležna prema prebivalištu vlasnika vozila, odnosno sedištu ako je vlasnik vozila pravno lice. Vozilo koje koristi preduzetnička radnja upisuje se u jedinstveni registar prema prebivalištu preduzetnika - vlasnika radnje; vozilo koje koristi ogranak privrednog društva upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila; vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu upisuje se u jedinstveni registar vozila prema prebivalištu, odnosno sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga uz pismenu saglasnost vlasnika.

Prvu stranu registracionog lista popunjava ovlašćena organizacija za obavljanje tehničkih pregleda, a drugu stranu štampa nadležna organizaciona jedinica Ministarstva nakon rešavanja zahteva (unosa podataka u jedinstveni registar vozila).

Za upis u jedinstveni registar vozila potrebno je priložiti:

  1. registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;
  2. dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
  3. dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva i dr);
  4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  5. dokaz o izmirenim carinskim obavezama;
  6. uplatnica generisana na portalu eUprave 
Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.