Реформе

Евроинтеграције

Имајући у виду садашњи степен усаглашености идентификационих докумената грађана Републике Србије, са стандардима Европске уније (ЕУ), што је ЕУ позитивно оценила, Сектор ће наставити континуирано праћење и хармонизацију са новим решењима, сагласно прописима ЕУ на плану издавања и израде биометријских и других електронских докумената, као што је увођење унапређених стандарда заштите (SAC) који су правно формулисани у европским одлукама, а чије је увођење у току у земљама ЕУ.

Са посебном пажњом, Сектор улаже напоре у унапређењу ИКТ инфраструктуре која треба да подржи процес хармонизације нашег позитивног законодавства са европским правом. Ове активности произилазе из чињенице да у земљама Европске уније бројни стандарди и техничка решења у саставни део тих прописа, а који се огледају кроз спровођење безбедносних политика у циљу заштите људи и имовине на територији земаља ЕУ што подразумева подршку савремених технолошких решења која су стављена у функцију заштите, безбедности и сигурности.

Сектор  за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије активно учествује у активностима везаним за хармонизацију нормативног оквира Републике Србије са правним тековинама Европске уније у домену преговарачких поглавља:

  • 24 – Правда, слобода и безбедност, за које је Министарство унутрашњих послова примарно надлежно,
  • 23 – Правосуђе и основна права, носилац Министарство правде,
  • 10 – Информационо друштво и медији, носилац Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
  • 14 – Транспорт и 21 – Трансевропске мреже, носилац Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
  • 18 – Статистика,

и друга, са аспекта надлежности Министарства унутрашњих послова посебно и сагледавања потреба за унапређењем информационо- комуникационе инфраструктуре за подршку процесима, како на националном тако и на нивоу Европске уније, који се огледају кроз ефикасну размену података и информација на сигуран и безбедан начин.

Сагласно приоритетима исказаним од стране линија рада Дирекције полиције, усаглашава се обезбеђивање техничко-технолошких услова и одговарајуће ИКТ инфраструктуре потребне за подршку у реализацији .