Реформе

Бенефити

  • Јаснија очекивања на радном месту.
  • Уређен систем запошљавања и кретања кроз службу.
  • Стандардизоване  и транспарентне процедуре рада.
  • Већа мотивација и задовољство послом.
  • Смањена флуктуација.
  • Поштовање права запослених из области рада и радних односа.
  • Подршка руководиоцима кроз стручну подршку и алатке за квалитетно управљање.
  • Добри односи са синдикатима.

Запошљавање и промена радног места вршиће се путем конкурса, чиме ће се обезбедити једнак приступ свим потенцијалним кандидатима, без дискриминације, као  и повећање транспарентности и квалитета кандидата.

Систем оцењивања и управљања учинком запослених ће препознавати најбоље запослене у систему.

Запослени који обављају исти или сличан посао ће имати исту плату.

Систем обука  ће у потпуности бити прилагођен концепту развоја и напредовања запослених,  а све у сврхе максимизирања индивидуалног и организационог радног учинка.