Финансије

Позив за подношење понуда за отоврени поступак јавне набавке услуге - Надоградња и унапређење САП система, ЈН број 103/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Oбaвeштeњe o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру