Финансије

План за спречавање корупције у јавним набавкама - МУП

Планом за спречавање корупције у поступцима јавних набавки Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: План) ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

 Планом се уређује и начин пријављивања корупције у циљу њеног правовременог откривања, отклањања и умањивања штетних последица корупције.

 План се примењује и на набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.......(Word, PDF)