Грађани

Биометријска лична карта

Предност биометријских докумената

Увођењем новог идентификационог документа – личне карте, смањује се  могућност фалсификовања и злоупотребе самог документа, поуздано и безбедно остварује функција аутентичности власника документа, заштита интегритета података и непорецивост и заштита тајности података.

Приликом подношења захтева за издавање личне карте, лице коме се издаје лична карта у захтеву посебно наводи да ли је сагласно да се у образац личне карте угради микρоконтролер (чип).

Лична карта са чипом садржи сертификат за аутентикацију, који грађанима омогућава електронску потврду идентитета – аутентикацију, односно да се безбедно представе на интернету и приступе различитим порталима и електронским сервисима државне управе.

На захтев грађана у чип личне карте се може уписати квалификовани сертификат за електронски потпис, који  грађанима омогућава да електронски потписују документа. Квалификовани електронски потпис  обезбеђује заштиту интегритета потписаног документа и непорецивост извршеног потписивања. ЈМБГ је саставни део имена корисника  квалификованог сертификата за електронски потпис и може бити видљив примаоцу потписаног документа.

Поступак издавања биометријске личне карте

Разлика између личне карте на обрасцу са уграђеним чипом и без чипа

Грађанима који поседују личну карту на обрасцу са уграђеним чипом (микроконтролер) подаци о пребивалишту и адреси стана лица не уписују се на образац личне карте већ само у чип, те при промени адресе пребивалишта нису у обавези да подносе захтев за издавање нове личне карте и поново уплаћују накнаде за издавање личне карте, већ се ова промена врши само у чипу.

Грађани који се определе за личну карту на обрасцу у коме није уграђен чип (микроконтролер), приликом промене адресе пребивалишта морају поднети захтев за издавање нове личне карте, јер не постоји могућност уписа нове адресе пребивалишта на обрасцу личне карте без чипа.

Специмен личне карте са чипом

Специмен личне карте без чипа