Документи

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2018) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2017) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (2018) (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (2018) (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији (2019), (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Републике Србије (2007), (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2019) (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (2018) (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти (2011) (Word, PDF)
 11. Закон о ванредним ситуацијама (2012) (Word, PDF)
 12. Закон о путним исправама (2019), (Word, PDF)
 13. Закон о странцима (2019), (Word, PDF)
 14. Закон о држављанству (2018) (Word, PDF)
 15. Закон о азилу и привременој заштити (Word, PDF)
 16. Закон о граничној контроли (Word, PDF)
 17. Закон о националном  ДНК регистру (2018) (Word, PDF)
 18. Закон о јединственом матичном броју грађана (Word, PDF)
 19. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова (Word, PDF)
 20. Закон о добровољном ватрогаству (2018), (Word, PDF)
 21. Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције (2018), (Word, PDF)
 22. Закон о критичној инфраструктури (2018), (Word, PDF)
 23. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (2018), (Word, PDF)
 24. Закон о заштити од пожара (2018), (Word, PDF)
 25. Уредбa о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге, ("Службени гласник РС", број 51 од 19. јула 2019), (Word, PDF)
 26. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 27. Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник Републике Србије" број 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018, 34 од 17. маја 2019, 11 од 7. фебруара 2020, 24 од 19. марта 2021), (Word, PDF)
 28. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника (Word, PDF)
 29. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (Word, PDF)
 30. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању  стручног испита у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник Републике Србије" број 38/2020 од 20. марта 2020. године) (Word, PDF)
 31. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова (2017) (Word, PDF);
 32. Уредба o униформи, ознакама и опреми полицијских службеника (Word, PDF)
 33. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);
 34. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације (2017) (Word, PDF);
 35. Уредба о платама полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 91/2018 од 23.11.2018. године"), (Word, PDF);
 36. Уредба о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада (Word, PDF)
 37. Уредба о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада (PDF)
 38. Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе, „Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 39. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције ("Службени гласник РС", бр. 47 од 20. јуна 2018, 59 од 31. јула 2018, 91 од 23. новембра 2018, 29 од 19. априла 2019, 69 од 27. септембра 2019, 66 од 7. маја 2020, 78 од 29. маја 2020, 102 од 24. јула 2020, 113 од 3. септембра 2020, 133 од 6. новембра 2020, 146 од 4. децембра 2020, 149 од 11. децембра 2020, 60 од 16. јуна 2021.) (Word, PDF)
 40. Уредбa о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова, ("Службени гласник РС", број 18 од 15. марта 2019), (Word, PDF)
 41. Уредбa о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију, („Службени гласник РС“, број 20 од 22. марта 2019), (Word, PDF)
 42. Уредбa* о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије** („Службени гласник РС“, бр. 8 од 23.1.2008, 3 од 16.1.2009, 30 од 2.4.2013, 8 од 31.1.2020. *Службени гласник РС, број 3/2009), (Word, PDF)
 43. Кодекс полицијске етике (2017) (Word, PDF)
 44. Уредба о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Word, PDF)
 45. Урeдба o oцeњивaњу пoлициjских службeникa (Word, PDF)
 46. Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа (Word, PDF)
 47. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (Word, PDF)
 48. Наредба о легализацији оружја (Word, PDF)
 49. Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ (Word, PDF)
 50. Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања (Word, PDF)
 51. Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе (Word, PDF)

        

Документи