Документи

Прописи

 

1. МИНИСТАРСТВО И ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ - РАДНИ ОДНОСИ, ЗАПОСЛЕНИ, ОВЛАШЋЕЊА И ДР.

 1. Правилник о организацији буџетског рачуноводства (2020), (Word, PDF)
 2. Упутство о организовању послова и начину рада полиције у заједници, на секторима и полицијским одељењима (2020), (Word, PDF)
 3. Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова, „Службени гласник РС‟, број 94 од 7. децембра 2018. (Word, PDF)
 4. Правилник о радним местима, односно пословима у Министарству унутрашњих послова на којима се стаж осигурања у ефективном трајању рачуна у увећаном трајању, са Закључком Владе Републике Србије, (PDF)
 5. Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова, (Word, PDF)
 6. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр.4.57/16),  (Word, PDF);
 7. Правилник о полицијским овлашћењима ("Службени гласник РС", број 41 од 11. 06. 2019), (Word, PDF)
 8. Правилник о начину спровођења теста интегритета ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018),  (Word, PDF)
 9. Правилник о начину вршења унутрашње контроле ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018), (Word, PDF)
 10. Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 38/18), (Word, PDF)
 11. Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018), (Word, PDF)
 12. Правилник о спровођењу интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 13. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова, (PDF)
 14. Правилник о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за професионално вршење полицијских послова ("Службени гласник РС", број 30 од 25. 04. 2019), (Word, PDF)
 15. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 16. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017. године), (Word, PDF);
 17. Правилник о Фонду за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", број 49 од 08. 07. 2019), (Word, PDF)
 18. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова
 19. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр4.57/16) (Word, PDF);
 20. Правилник о начињу одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације ("Службени гласник РС" бр. 54/17), (Word, PDF);
 21. Правилник о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 90 од 20. децембра 2019), (Word, PDF);
 22. Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка ("Службени гласник РС", бр. 54/17), (Word, PDF);
 23. Правилник о приправности за рад ("Службени гласник РС", бр.16/17), (Word, PDF);
 24. Директива о поступању Секретаријата и других организационих јединица у поступцима израде мишљења о примени прописа из делокруга Министарства унутрашњих послова, (Word, PDF);
 25. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења, (Word, PDF);
 26. Правилник о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима (Word, PDF)
 27. Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 28. Директивa о излучивању безвредног регистратурског материјала (Word, PDF)
 29. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, (PDF)
 30. Правилник o методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре ("Службени гласник РС", број 55 од 2. августа 2019), (Word, PDF)
 31. Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, "Службени гласник РС", број 34 од 4. маја 2018. (Word, PDF)
 32. Правилник о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр.8 од 31.1.2020), (Word, PDF)
 33. Правилник о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли (Word, PDF)
 34. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Word, PDF)
 35. Правилник о начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана (Word, PDF)
 36. Правилник о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању (Word, PDF)
 37. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање (Word, PDF)
 38. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Word, PDF)
 39. Упутство о начину коришћења ресурса Наставног центра "Макиш" 01 број 7965/20-2 од 8.12.2020. године (Word, PDF)
 40. Наставни план и програм обука јединице цивилне заштите опште намене (PDF)
 41. Наставни план и програм обукe начелника штабова за ванредне ситуације (PDF)
 42. Наставни план и програм обукe штабова за ванредне ситуације (PDF)
 43. Наставни план и програм обукe повереника цивилне заштите (PDF)

2. ДРЖАВНА ГРАНИЦА

 1. Правилник о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 2. Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 3. Упутство о стандардним оперативним процедурама за профилисање, преглед и регистрацију ирегуларних миграната с Програмом обуке полицијских службеника, (PDF)
 4. Упутство о стандардним оперативним процедурама за спровођење задатака у вршењу мешовитих/заједничких патрола дуж заједничке границе са Мађарском, Румунијом и Бугарском, (PDF)
 5. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 6. Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну иcправу, (Word, PDF)
 7. Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 9. Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу, (Word, PDF)
 10. Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе, Word, PDF)
 11. Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе, (Word, PDF)
 12. Правилник o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза, "Сл. гласник РС", број 65 од 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 13. Правилник o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу, "Службени гласник РС", број 105 од 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 14. Правилник о начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера, "Службени гласник РС", бр. 104/2018 (Word, PDF)
 15. Правилник о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 16. Правилник о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 17. Правилник о начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана (Word, PDF)

3. ПОСЛОВИ СТРАНАЦА

 1. Правилник о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 2. Правилник о садржини и изгледу обрасца за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 3. Правилник о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу, (Word, PDF); 55.а  Захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 4. Правилник о  ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење  сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу, (Word, PDF); 56.a  Захтев за одобрење сталног настањења у Републици Србији
 5. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца ("Службени гласник РС", бр. 20 од 22. 03. 2019, 47 од 28. 06. 2019, 76 од 25. 10. 2019), (Word, PDF)
 6. Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије, (Word, PDF)
 7. Правилник о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца, (Word, PDF)
 9. Правилник о изледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу, (Word, PDF)
 10. Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 11. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 12. Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018), (Word, PDF)
 13. Правилник о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије, "Сл.гласник РС", број 2 од 16.01.2019. (Word, PDF)

4. ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

 1. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији, (Word, PDF)
 2. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, (Word / PDF)
 3. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи, (Word, PDF)
 4. Правилник о онеспособљавању оружја, (Word, PDF)
 5. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 6. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 7. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници, (Word, PDF)
 8. Правилник о поступку давања оружја на послугу, (Word, PDF)
 9. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 10. Правилник о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова (Word, PDF)

5. ПОСЛОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

 1. Правилник о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима  ("Службени гласник РС", број 83 од 27. 11. 2019), (Word, PDF)
 2. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима
 3. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
 4. Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењем и анализама ("Службени гласник РС", бр 54/17), (Word, PDF);
 5. Правилник о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања ("Службени гласник РС", бр. 36/17), (Word, PDF);
 6. Правилник о начину рада Националне контактне тачке ("Службени гласник РС", број 93 од 26.12.2019), (Word, PDF);

6. ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ

 1. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, (Word, PDF);
 2. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, (Word, PDF);
 3. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019), ( PDF)
 4. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења, (Word, PDF);
 5. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, (Word, PDF);
 6. Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагање испита припадника добровољних ватрогасних јединица (PDF)
 7. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, (Word, PDF)
 8. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом ("Службени гласник РС", број 75 од 23. 10. 2019), (Word, PDF)
 9. Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 10. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 41 од 11. јун 2019), (Word, PDF)
 11. Правилник о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 12. Правилник о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет ("Службени гласник РС", број 52 од 22. јула 2019), (Word, PDF)
 13. Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ("Службени гласник РС", број 80 од 08. 11. 2019), (Word, PDF)
 14. Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа ("Службени гласник РС", број 78 од 01. 11. 2019), (Word, PDF)
 15. Правилник о условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица ("Службени гласник РС", бр.90 од 20.12.2019), (Word, PDF)
 16. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите, ("Сл.гласник РС", бр.32 од 16.3.2020, 83 од 10.6.2020), (Word, PDF)
 17. Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних ватрогасних јединица (Word, PDF)
 18. Правилник о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (Word, PDF)

7. УПРАВНИ ПОСЛОВИ

 1. Правилник о техничком прегледу возила, (Word, PDF)
 2. Правилник о утискивању идентификационих ознака ("Службени гласник РС", бр.11 од 7.2.2020), (Word, PDF)
 3. Правилник о возачким дозволама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. 10. 2010, 20 од 22. 03. 2019, 43 од 19. 06. 2019) (Word, PDF)
 4. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте, „Службени гласник РС“, бр.9 од 25. јануара 2008, 4 од 25. јануара 2019. (Word, PDF)
 5. Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени гласник РС“, бр. 69 од 24.9.2010, 101 од 29.12.2010, 53 од 20.7.2011, 22 од 23.3.2012, 121 од 24.12.2012, 42 од 23.4.2014, 108 од 10.10.2014, 65 од 24.7.2015, 95 од 20.11.2015, 71 од 21.7.2017, 44 од 8.6.2018 - др. закон, 63 од 17.8.2018, 96 од 31.12.2019), (Word, PDF)
 6. Правилник о ближим условима о садржају, начину прикупљања и доставе података неопходних за израду Централног информационог система техничких прегледа возила (Word, PDF)

8. ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ

 1. Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе,  ("Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019), (Word, PDF)
 2. Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења (Word, PDF), ("Службени гласник РС", број 15/19 од 8. марта 2019)
 3. Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења (Word, PDF)
 4. Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења ("Службени гласник РС", број 59 од 23. 08. 2019), (Word, PDF)
 5. Правилник о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе ("Службени гласник РС", број 74 од 18. 10. 2019.), (Word, PDF)
 6. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15.јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 7. Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности, ("Службени гласник РС", број 1/2019), (Word, PDF)
 8. Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова, ("Службени гласник РС", број 27 од 12. априла 2019), (Word, PDF)
 9. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15. јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 10. Правилник о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности ("Службени гласник РС", број 37 од 29. 05. 2019), (Word, PDF)
 11. Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ("Службени гласник РС", број 91 од 24. 12. 2019), (Word, PDF)

 

Документи